Fran­cis­cus­feest 2020

okt 5, 2020

Coronatijd…en ons Fran­cis­cus­feest? Onze orga­ni­sa­to­ren heb­ben het toch voor elkaar gekre­gen.

Leer­lin­gen begon­nen de dag met het My Cli­ma­te Acti­on-spel. Daar­na heb­ben de leer­lin­gen, in klei­ne groep­jes zwerf­af­val ver­za­meld.

Het spon­sor­geld wat de leer­lin­gen onli­ne wer­ven wordt gebruikt voor twee goe­de doe­len.

50 % van het spon­sor­geld gaat naar het groe­ne school­pro­ject van het Bernardinuscollege voor de aan­schaf van gekleur­de bak­ken om afval­schei­ding moge­lijk te maken en het plan­ten van enke­le lei­bo­men aan de Aker­straat.

50 % van het spon­sor­geld gaat naar twee kost­scho­len in Tan­za­nia voor de aan­leg van twee zon­ne­pa­ne­len, een accu en LED-ver­lich­ting zodat leer­lin­gen beter en effec­tie­ver in de avond­uren kun­nen wer­ken.

Iede­re opge­haal­de euro voor het wer­deld­pro­ject zal door de stich­ting Wil­de Gan­zen ver­dub­beld wor­den.

Een Fran­cis­cus­dag 2020 in coro­na­tijd toch heel geslaagd.

Wij wil­len onze leer­lin­gen en orga­ni­sa­to­ren har­te­lijk bedan­ken!

Ook dank aan onze huis­dis­k­hoc­key ’s Mike, Daniel en Wiel voor de gezel­li­ge muziek in de hal. Er werd zelfs gedanst door twee leer­lin­gen.