Aan­mel­den Bernardinuscollege

Wat leuk dat je enthou­si­ast bent over onze school! We heb­ben 2 ver­schil­len­de aan­mel­dings­for­mu­lie­ren, voor de brug­klas en voor leer­jaar 2 tot met leer­jaar 6. Het for­mu­lier kun je opstu­ren naar onze school, via de post of via mail, of je komt het gezel­lig afge­ven bij de recep­tie! Belang­rijk om een kopie van je paspoort/ID toe te voegen.

 

Aan­mel­den voor de brugklas
Zit je in groep 8 dan is er een aan­mel­dings­for­mu­lier dat voor alle scho­len gebruikt kan wor­den. De aan­meld­pro­ce­du­re (dus het inle­ve­ren van het for­mu­lier) begint van­af 1 maart. Na de aan­mel­ding gaan we in gesprek met de basis­school. Dit noe­men we de war­me over­dracht. Voor­dat de zomer­va­kan­tie begint heb je de nieu­we klas en stu­die­coach al ont­moet. Ook je ouders komen al een keer­tje kennismaken.

 

Aan­mel­den voor leer­jaar 2 en hoger
Je kunt je via dit for­mu­lier aan­mel­den voor leer­jaar 2 tot en met 6, voor havo, athe­ne­um of gym­na­si­um. Aan­mel­den kan gedu­ren­de het hele school­jaar. We maken altijd eerst graag ken­nis met jou en je ouders/verzorgers in een gesprek. Ook is er altijd con­tact met de vori­ge school voor een war­me over­dracht. Een dag­je mee­lo­pen om te kij­ken of de school bij je past is ook een mogelijkheid.