aard­rijks­kun­de nospeedlimits

jun 24, 2021

Met trots kun­nen wij hier schrij­ven dat Anne Hoo­ge­veen, Fedra Trie­pels en Quin­ten Kitse­laar uit 5 vwo alle drie alvast een prach­ti­ge 7 heb­ben laten note­ren op hun cij­fer­lijst bij het diplo­ma dat ze vol­gend jaar hopen te behalen.

Met veel eigen ini­ti­a­tief en hard wer­ken heb­ben zij de stof van twee jaar bin­nen een jaar afge­rond en daar­bij ook nog eens mooie cij­fers weten te beha­len. Wij zijn super­trots op ze!
Leer­lin­gen die in de toe­komst op het vwo ook voor dit prach­ti­ge vak kie­zen, kun­nen hen vol­gen: goed voor­beeld doet goed volgen!