Anker­pun­ten

Ons onder­wijs heeft vijf anker­pun­ten waar­bij leer­lin­gen zich duur­zaam kun­nen ontwikkelen:

Ruim­te voor talentontwikkeling

Wij geven ruim­te aan talen­t­ont­wik­ke­ling en wij zien leren als een pro­ces waar­bij je samen leert en ook per­soon­lij­ke keu­zes kan maken; maat­werk van­af de brugklas.

Goe­de en inten­sie­ve begeleiding

Je krijgt een goe­de en inten­sie­ve bege­lei­ding door spe­ci­aal opge­lei­de coa­ches die met jou aan je per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling wer­ken en je bege­lei­den van het eer­ste jaar.

Gedif­fe­ren­ti­eerd onderwijsaanbod

De docen­ten ver­zor­gen een gedif­fe­ren­ti­eerd onder­wijs­aan­bod, waar­in vak­over­stij­gend en klas­si­kaal gewerkt wordt en waar plaats is voor samen­wer­ken én leren op basis van ieders eigen leerbehoefte.

Peda­go­gisch-didac­tisch model aan­slui­tend op de basisschool

Ons peda­go­gisch-didac­tisch model sluit zoveel moge­lijk aan bij de basis­school, waar niet alleen gewerkt wordt aan vak­ken­nis, maar ook aan exe­cu­tie­ve func­ties (plan­nen, leren leren etc.). Van­af de brug­klas werk je aan het ver­gro­ten van je zelfstandigheid.

Inten­sie­ve samen­wer­king tus­sen ouders, stu­die­coach, docen­ten en de leer­ling zelf

Om jouw groei te rea­li­se­ren werkt de school inten­sief samen met je ouders. Hier­bij ben jij samen met je stu­die­coach en de docen­ten belangrijk. 

BE who you are | Ben jezelf, Heb ver­trou­wen, Volg je pas­sie. Geef en krijg res­pect van ande­ren, Ber­nar­di­nus heeft aan­dacht voor jou! We heb­ben inte­res­se in wat jij wil leren, zijn eer­lijk over wat je wel en niet kunt en geven je ver­trou­wen om jezelf te zijn.

BE who you want to be | Leer wat jij wil weten. Ont­dek je talent. Ont­wik­kel jouw toe­komst en ver­sterk jouw pas­sie. Pres­teer boven je eigen ver­wach­tin­gen. Bij Ber­nar­di­nus word je wie je wil zijn.

BE you | Voel je vrij om te zijn wie je bent. Geef je mening. Stel je kwets­baar op. Voel je gezien, voel je gehoord. Ber­nar­di­nus geeft je de ruim­te en vrij­heid om jouw talent vol­le­dig te ontwikkelen.

BE(come) the best you | Bij ons ben je wie je bent. Wij hel­pen, sti­mu­le­ren en inspi­re­ren jou om het bes­te uit jezelf te halen. We bie­den je een war­me ste­vi­ge basis, dui­de­lij­ke regels, per­soon­lij­ke onder­steu­ning, ple­zier en ener­gie. Alles om het bes­te uit jezelf te halen.

BE you and shi­ne | Jij voelt je zo vrij om te zijn wie je bent en te wor­den wie jij wil zijn. Je weet wat je wil, kunt wat je wil en wordt wat jíj wil. Wor­den wie jij bent: Dat zeg je, dat voel je en dat straal je uit.

Resul­ta­ten

We zijn graag open en eer­lijk over onze resul­ta­ten en de pres­ta­ties van onze leer­lin­gen. Op  www.scholenopdekaart.nl kun je zien hoe we pres­te­ren op 20 aspec­ten zoals exa­men­cij­fers, zit­ten­blij­vers, les­uit­val, vei­lig­heid en tevredenheid.