De leer­lin­gen­raad

De leer­lin­gen­raad behar­tigt de belan­gen van leer­lin­gen. Veel voor­ko­men­de onder­wer­pen bij de leer­lin­gen­raad gaan bij­voor­beeld over school­fees­ten en bui­ten­school­se acti­vi­tei­ten, het leer­lin­gen­sta­tuut, het (mee)organiseren van een eve­ne­ment op school en deel­na­me in diver­se com­mis­sies. Daar­naast is de leer­lin­gen­raad bevoegd om gevraagd en onge­vraagd advies uit te bren­gen aan de mede­zeg­gen­schaps­raad, met name over zaken die leer­lin­gen direct aangaan.

Wil je meer weten?

Neem con­tact op met llr@bernardinuscollege.nl