BE sup­por­ted

Op school ont­wik­kel je jezelf voort­du­rend. Vaak gaat dit van­zelf, soms heb je een beet­je hulp nodig. Aan­dacht voor jouw per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en wel­be­vin­den staan bij ons cen­traal. De stu­die­coach heeft hier­in een belang­rij­ke rol en pakt jouw hulp­vraag als eer­ste op. Als er meer zorg op maat nodig is, scha­kelt de stu­die­coach docen­ten, team­lei­der en/of onder­steu­nings­co­ör­di­na­tor in.

Het onder­steu­nings­team kan mee­den­ken en advies geven als er vra­gen of zor­gen zijn over de ont­wik­ke­ling op soci­aal-emo­ti­o­neel gebied of op het gebied van werk­hou­ding en stu­die aan­pak. Dit alles in goed over­leg en met toe­stem­ming van jou en je ouders.

Onder­steu­nings­team

Het inter­ne onder­steu­nings­team bestaat uit een onder­steu­nings­co­ör­di­na­tor, bege­lei­der pas­send onder­wijs, peda­go­gisch mede­wer­ker, dys­lexie- Kur­zweil­coach en anti­pest-coör­di­na­tor. Dit team werkt, wan­neer nodig, samen met exter­ne des­kun­di­gen zoals de jeugd­arts, jeugd­ver­pleeg­kun­di­ge, leer­plicht­amb­te­naar of school­agent. Het school­on­der­steu­nings­pro­fiel (SOP) ver­hel­dert wat we aan zorg kun­nen bie­den en wat de extra onder­steu­ning van leer­lin­gen inhoudt.

 

Wel­be­vin­den

We vin­den het belang­rijk dat je je als leer­ling pret­tig voelt op onze school. In je school­car­ri­è­re kom je dan ook met ver­schil­len­de men­sen in aan­ra­king zoals de stu­die­coach, de vak­do­cen­ten en de teamleider.

 

Maat­werk­plek

Onze maat­werk­plek is een ruim­te bin­nen school waar je gedu­ren­de de dag wel­kom bent als je een vraag hebt over jouw wel­be­vin­den. De stu­die­coach is je aan­spreek­punt wan­neer je hier­van gebruik wil maken. Als het om wat voor een reden dan ook niet moge­lijk is om de hele dag deel te nemen aan de les­sen dan kun je in de maat­werk­plek een rust­mo­ment opzoe­ken. In de maat­werk­plek mag je aan school wer­ken of even iets voor jezelf doen.

 

Dys­lexie en dyscalculie

Als je een ver­kla­ring hebt, bie­den we je extra faci­li­tei­ten aan. Op je per­soon­lij­ke pas staat ver­meld van wel­ke faci­li­tei­ten je gebruik mag maken, zoals tijd­ver­len­ging, gebruik van het pro­gram­ma Kur­zweil en een lap­top. Hier hou­den wij reke­ning mee en we over­leg­gen dit met de coaches.

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Onder­steu­nings­team

Bri­git­te van Goet­hem, onder­steu­nings­co­ör­di­na­tor VWO
bmaj.goethem@svopl.nl
06 39602115

Inge Pouw, onder­steu­nings­co­ör­di­na­tor VWO
imm.pouw-ramaekers@svopl.nl

Robin Stik­kel­broek, onder­steu­nings­co­ör­di­na­tor HAVO
r.stikkelbroek@svopl.nl

Marie­ke Damoi­se­au, onder­steu­nings­co­ör­di­na­tor VWO
mea.damoiseau@svopl.nl

Bri­git­te van Goet­hem, anti-pest­co­ör­di­na­tor
bmaj.goethem@svopl.nl