Onder­wijs­mo­del leer­jaar 1-2(-3)

Wat vin­den wij belangrijk?

Dat je je snel thuis voelt bin­nen onze school, dat leer­lin­gen en docen­ten oog voor elkaar heb­ben en elkaar ken­nen en dat je inten­sief wordt bege­leid in je ont­wik­ke­ling met de hulp van je docen­ten en je studiecoach.

Die ont­wik­ke­ling bete­kent veel meer dan alleen leren en ken­nis opdoen. Het is bij­voor­beeld ook heel belang­rijk om vaar­dig­he­den te ont­wik­ke­len, om te leren wie je bent en waar je goed en min­der goed in bent of om te leren omgaan met anderen.

Het pro­gram­ma in de brug­klas en leer­jaar 2 havo, athe­ne­um en gymnasium

In leer­jaar 1 en 2 volg je les­sen in vak­ken bin­nen de zoge­naam­de domei­nen. Bin­nen een domein wer­ken vak­ken altijd samen. De domei­nen zijn:

 • Neder­lands (en klas­sie­ke talen & cul­tuur op gym­na­si­um 1)
 • Wis­kun­de & Rekenen
 • Bewe­gen & Sport (licha­me­lij­ke opvoeding)
 • Engels & Moder­ne vreem­de talen (Engels, Frans en Duits)
 • Mens & Maat­schap­pij (geschie­de­nis en aardrijkskunde)
 • Mens & Natuur (natuur­kun­de-tech­niek, bio­lo­gie en scheikunde)
 • Kunst & Cul­tuur (beel­den­de vor­ming en muziek)
 • Digi­ta­le Gelet­terd­heid (media­wijs­heid)

Her­ha­len, ver­rij­ken, verdiepen

Naast het basis­pro­gram­ma in de och­tend zijn er in de mid­dag acti­vi­tei­ten die aan­slui­ten bij de ver­schil­len­de behoef­ten en inte­res­ses van de leer­lin­gen. Wij noe­men dit maat­werk. Er zijn twee mid­da­gen waar­in je werkt aan je per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling. Je kunt dan kie­zen voor reme­di­ë­ren­de les­sen in alle talen, Reke­nen & Wis­kun­de of Mens & Natuur om stof die je las­tig vindt onder de knie te krij­gen. Dit kan met de hulp van een expert-docent, zelf­stan­dig of met mede­leer­lin­gen. Je kunt ook je talen­ten ver­der ont­wik­ke­len door aan ver­die­pen­de en ver­rij­ken­de opdrach­ten te wer­ken. Daar­naast gebrui­ken de stu­die­coa­ches die mid­da­gen om indi­vi­du­e­le coach­ge­sprek­ken te voe­ren. Je bepaalt in over­leg met je stu­die­coach en vak­do­cen­ten wat je die mid­dag gaat doen.

 

Col­la­bo­ra­te Learning Group (CLG)

Op een ande­re mid­dag is er ruim­te voor samen­wer­king (samen­wer­kend leren) tus­sen de domein­vak­ken en pro­jec­ten. Als je voor het Techna­si­um kiest, krijg je pro­jec­ten bin­nen het vak Onder­zoe­ken & Ont­wer­pen (O&O). Als je niet voor het Techna­si­um kiest, werk je aan een vak­over­stij­gend pro­ject dat te maken heeft met het the­ma dat in de domein­les­sen aan bod is gekomen.

 

Lees­ple­zier

Er is ook een mid­dag gere­ser­veerd om aan­dacht te beste­den aan lees­ple­zier. Lezen en taal­ont­wik­ke­ling zijn belang­rijk voor de alge­me­ne ont­wik­ke­ling en de ont­wik­ke­ling van het taal­ge­voel en taal­be­grip. Weke­lijks beste­den wij hier samen aan­dacht aan. Lees­ple­zier bestaat uit twee delen; een deel waar­in ieder­een zijn eigen boek of arti­ke­len leest, je werkt dan met een per­soon­lij­ke opdrach­ten­bun­del. In het twee­de deel lees je samen met je klas­ge­no­ten een tekst of een arti­kel uit een tijd­schrift of van het inter­net. Een docent en boven­bouw­leer­lin­gen bege­lei­den dan het gesprek dat je met de klas voert waar­in jij je mening vormt en kri­tisch leert denken.

 

Club­mid­dag

Als laat­ste vin­den we het belang­rijk dat je ook je inte­res­ses ver­breedt, dat je in con­tact komt met ande­re leer­lin­gen dan die uit je klas en dat dit op ont­span­nen wij­ze gebeurt. Daar is de club­mid­dag voor. Er zijn ver­schil­len­de clubs, zoals de sport­club, schaak­club, onder­zoeks­club, geschie­de­nis­club, film­club of kunstclub.

 

Stu­die­coach

De stu­die­coach bege­leidt en coacht jou en spreekt met jou over je ont­wik­ke­ling en over hoe jij leert, zaken aan­pakt, wat je goed doet en hoe je jezelf kan ver­be­te­ren. De stu­die­coach is de eer­ste con­tact­per­soon voor je ouders. Bij de intro­duc­tie tij­dens de eer­ste school­da­gen maak je met­een ken­nis met je eigen stu­die­coach. Je komt hem of haar een aan­tal momen­ten in de week tegen: in de les, tij­dens het ont­wik­ke­luur en tij­dens de coach­mo­men­ten waar­bij je indi­vi­du­eel praat met je studiecoach.

In het ont­wik­ke­luur werk je met je klas­ge­no­ten en stu­die­coach aan aller­lei onder­wer­pen. Hoe leer ik? Wel­ke manier van leren past bij mij? Wat heb ik nodig om mijn stu­die han­dig aan te pak­ken? Hoe moet ik plan­nen? Jul­lie beste­den ook samen aan­dacht aan team­buil­ding, samen­wer­ken en elkaar hel­pen. Om je per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling in kaart te bren­gen, maak je gebruik van het per­soon­lijk digi­taal dash­board ‘Pre­sen­tis’ dat je samen met je stu­die­coach beheert.

 

De goe­de plek

Het advies van de basis­school is lei­dend bij jouw plaat­sing. In de afge­lo­pen jaren is geble­ken dat het advies van de basis­school een pri­ma basis vormt voor de plaat­sing in een bepaal­de brug­klas. We heb­ben ook altijd over­leg met je leer­kracht na de aan­mel­ding om je al een beet­je te leren kennen.

Leer­jaar 1 en 2 horen bij elkaar. Ons leer­pro­gram­ma in leer­jaar 1 en 2 is een een­heid waar­bij je door­stroomt van de eer­ste naar de twee­de klas om je daar ver­der te ont­wik­ke­len. Aan het ein­de van het twee­de leer­jaar kij­ken je stu­die­coach en docen­ten goed waar jouw kwa­li­tei­ten het best tot zijn recht komen; op 3 havo, 3 athe­ne­um of 3 gym­na­si­um. Wan­neer je stu­die­coach en ouders vast­stel­len dat je echt niet op je plek zit, omdat het niveau te hoog of te laag blijkt te zijn, kan hier in jouw belang natuur­lijk van wor­den afgeweken.

 

Samen­vat­tend

Advies basis­school havo of havo-athe­ne­um > brug­klas havo-athe­ne­um 1

Advies basis­school havo-athe­ne­um of vwo (athe­ne­um) > brug­klas athe­ne­um 1

Advies basis­school vwo (athe­ne­um-gym­na­si­um) > gym­na­si­um 1

Onder­wijs­mo­del leer­jaar 4-5-6 (de bovenbouw)

Leer­jaar 4, 5 van de havo en leer­jaar 4, 5 en 6 van het athe­ne­um en gym­na­si­um wordt “de twee­de fase” genoemd. In de loop van het der­de leer­jaar kiest elke leer­ling met zijn ouders(s)/verzorger(s) en stu­die­coach een pro­fiel dat past bij zijn/haar kwa­li­tei­ten. Je kunt kie­zen uit vier pro­fie­len en er zijn bin­nen de natuur­pro­fie­len en de maat­schap­pij­pro­fie­len com­bi­na­ties van pro­fie­len moge­lijk. Een pro­fiel bestaat uit diver­se vak­ken; gemeen­schap­pe­lij­ke vak­ken, pro­fiel­vak­ken en het keuzeprofielvak.

Samen met jou bekij­ken we welk maat­werk bij je past. Je kunt bij­voor­beeld een extra vak kie­zen, ver­vroegd exa­men doen of een of meer­de­re vak­ken op vwo-niveau vol­gen en afslui­ten voor havo-leer­lin­gen. Als het nood­za­ke­lijk is, bij­voor­beeld door ziek­te of per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den, kun je ook gespreid exa­men doen. Dit wil zeg­gen dat jij je exa­mens (school­exa­mens en cen­tra­le exa­mens) ver­deelt over twee leerjaren.

 

Pro­fie­len:

 • Cul­tuur & Maatschappij
 • Eco­no­mie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Wij wer­ken met Col­la­bo­ra­te Learning uren en Col­la­bo­ra­te Learning groups. In deze CLG-uren werk je aan vak­over­stij­gen­de pro­jec­ten, de zoge­naam­de CLG-pro­jec­ten; deze star­ten in peri­o­de 2 van het schooljaar.

(Uit­zon­de­ring hier­op is het CLG-pro­ject voor de brug­klas­sers.) Bij Col­la­bo­ra­te Learning gaan we uit van de samen­wer­king tus­sen ver­schil­len­de vak­ken en zijn de con­tex­ten waar­bin­nen de leer­lin­gen leren belang­rijk. Leer­lin­gen bena­de­ren onder­wer­pen van­uit ver­schil­len­de invals­hoe­ken van ver­schil­len­de vakken.

Wil je meer weten?
Laat van je horen!

 

Isis Agou­zoul, team­lei­der H/A/G leer­jaar 1-2 en con­tact­per­soon basisonderwijs

i.agouzoul@svopl.nl