Ouder­raad

De Ouder­raad van de scho­len van het Bernardinuscollege bestaat uit een afvaar­di­ging van ouders met een even­wich­ti­ge afspie­ge­ling en ver­de­ling qua school­ty­pe, onder- en boven­bouw. Het stre­ven is een bezet­ting van mini­maal acht en maxi­maal twaalf ouders.
De Ouder­raad komt gemid­deld acht keer per jaar bij elkaar. Als belan­gen­be­har­ti­gers van de kin­de­ren wor­den in de ver­ga­de­rin­gen school­bre­de onder­wer­pen besproken.

Email: ouderraad@bernardinuscollege.nl 

Ver­ga­der­da­ta 22-23