BE SAFE

Vei­lig­heid vin­den wij heel belang­rijk want in een vei­li­ge omge­ving kun jij je goed ont­wik­ke­len. Vei­lig­heid is een begrip bestaan­de uit heel veel onder­de­len, lees hier meer over de rege­lin­gen van het SVO|PL. Vei­lig­heid wil ook zeg­gen dat wij afspra­ken bin­nen de school heb­ben over hoe wij met elkaar omgaan. Wij heb­ben res­pect voor elkaar en jij bent goed zoals jij bent. Pes­ten doen wij niet en mocht het toch gebeu­ren dan han­de­len wij met­een met jou, de pes­ter en jul­lie ouders om te leren van dit onge­wens­te gedrag.

Ten gevol­ge van de Covid-19  heeft vei­lig­heid en hygiëne een extra dimen­sie gekre­gen. De belang­rijk­ste afspra­ken die op school gelden:

  • Was regel­ma­tig je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Blijf thuis bij klach­ten en blijf testen
  • Bij een posi­tie­ve uit­slag neem altijd con­tact op met je studiecoach/mentor of de team­lei­der en geef dit door aan de recep­tie­me­de­wer­ker. De leer­ling kan indien moge­lijk de les­sen onli­ne vol­gen.
    Er komt dan een mel­ding in SOM.

Hygi­ë­ne­maat­re­ge­len

Als we ons alle­maal aan de regels hou­den, zor­gen we er samen voor dat de school schoon en vei­lig blijft. Er wordt gezorgd voor ade­qua­te schoon­maak van de loka­len, toi­let­ten en contactpunten.

Het was­sen van je han­den is een van de belang­rijk­ste maat­re­ge­len om ver­sprei­ding van virus­sen te ver­min­de­ren. Was dan ook regel­ma­tig je han­den goed met water en zeep. In de klas wordt gezorgd voor doek­jes waar­mee je je han­den en tafel kunt schoonmaken.

 

Covid-19

Heb je klach­ten zoals neus­ver­koud­heid, nie­zen, keel­pijn, hoes­ten of verhoging/koorts?  Blijf dan thuis en test. Bij een posi­tie­ve uit­slag moet je in qua­ran­tai­ne. Kan je de les­sen toch onli­ne vol­gen? Je ouders moe­ten dit door­ge­ven aan de recep­tie zodat er een mel­ding gemaakt kan wor­den in SOM. (045-5740150 of mai­len naar afmelding@bernardinuscollege.nl)

 

Ver­voer

Kom met de fiets of te voet naar school, of laat je afzet­ten door je ouders/verzorgers.

Maak gebruik van het open­baar ver­voer als het niet anders kan.

Het Bernardinuscollege is goed bereik­baar per open­baar vervoer.
Kijk voor meer reis­in­for­ma­tie op www.arriva.nl of www.9292.nl.