BE SAFE

Vei­lig­heid vin­den wij heel belang­rijk want in een vei­li­ge omge­ving kun jij je goed ont­wik­ke­len. Vei­lig­heid is een begrip bestaan­de uit heel veel onder­de­len, lees hier meer over de rege­lin­gen van het SVO|PL. Vei­lig­heid wil ook zeg­gen dat wij afspra­ken bin­nen de school heb­ben over hoe wij met elkaar omgaan. Wij heb­ben res­pect voor elkaar en jij bent goed zoals jij bent. Pes­ten doen wij niet en mocht het toch gebeu­ren dan han­de­len wij met­een met jou, de pes­ter en jul­lie ouders om te leren van dit onge­wens­te gedrag.

 

Hygi­ë­ne­maat­re­ge­len

Als we ons alle­maal aan de regels hou­den, zor­gen we er samen voor dat de school schoon en vei­lig blijft. Er wordt gezorgd voor ade­qua­te schoon­maak van de loka­len, toi­let­ten en contactpunten.

Het was­sen van je han­den is een van de belang­rijk­ste maat­re­ge­len om ver­sprei­ding van virus­sen te ver­min­de­ren. Was dan ook regel­ma­tig je han­den goed met water en zeep. In de klas wordt gezorgd voor doek­jes waar­mee je je han­den en tafel kunt schoonmaken.

 

Ver­voer

Kom met de fiets of te voet naar school, of laat je afzet­ten door je ouders/verzorgers.

Maak gebruik van het open­baar ver­voer als het niet anders kan.

Het Bernardinuscollege is goed bereik­baar per open­baar ver­voer.
Kijk voor meer reis­in­for­ma­tie op www.arriva.nl of www.9292.nl.