BE SAFE

Vei­lig­heid vin­den wij heel belang­rijk want in een vei­li­ge omge­ving kun jij je goed ont­wik­ke­len. Vei­lig­heid is een begrip bestaan­de uit heel veel onder­de­len svopl.nl. Vei­lig­heid wil ook zeg­gen dat wij afspra­ken bin­nen de school heb­ben over hoe wij met elkaar omgaan. Wij heb­ben res­pect voor elkaar en jij bent goed zoals jij bent. Pes­ten doen wij niet en mocht het toch gebeu­ren dan han­de­len wij met­een met jou, de pes­ter en jul­lie ouders om te leren van dit onge­wens­te gedrag.

Ten gevol­ge van de Covid-19 cri­sis heeft vei­lig­heid en hygiëne een extra dimen­sie gekre­gen. De belang­rijk­ste afspra­ken die op school gelden:

  • Geef elkaar de ruim­te, houd 1,5m afstand;
  • Was regel­ma­tig je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Volg de instruc­ties, loop­rou­tes en borden;
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Neem altijd con­tact op met je studiecoach/mentor of de teamleider

Hygi­ë­ne­maat­re­ge­len

Als we ons alle­maal aan de regels hou­den, zor­gen we er samen voor dat de school schoon en vei­lig blijft. Er wordt gezorgd voor ade­qua­te schoon­maak van de loka­len, toi­let­ten en contactpunten.

Het was­sen van je han­den is een van de belang­rijk­ste maat­re­ge­len om ver­sprei­ding van virus­sen te ver­min­de­ren. Was dan ook regel­ma­tig je han­den goed met water en zeep. In de klas wordt gezorgd voor doek­jes waar­mee je je han­den en tafel kunt schoonmaken.

 

Ver­voer

Kom met de fiets of te voet naar school, of laat je afzet­ten door je ouders/verzorgers. Let ook bij aan­komst op school en bij het naar huis gaan op het aan­hou­den van de 1,5m afstand.

Maak gebruik van het open­baar ver­voer als het niet anders kan. Ver­geet niet dat het van­af 1 juni 2020 ver­plicht is om in het ov een mond­kap­je te dragen.

 

Blijf thuis bij klachten

Heb je klach­ten zoals neus­ver­koud­heid, nie­zen, keel­pijn, hoes­ten of verhoging/koorts? Blijf dan thuis. Ook wan­neer een van je gezins­le­den koorts heeft blijf je thuis. Om je ziek te mel­den neemt een van je ouders con­tact op met school.