Athe­ne­um

Als je basis­school jou een havo-athe­ne­um advies of een vwo gege­ven heeft dan kun jij star­ten op de athe­ne­um brug­klas. Van­uit de brug­klas ga je naar de twee­de klas. In de der­de klas zit jij op de plek die bij jou past; 3 athe­ne­um, 3 gym­na­si­um of havo 3.

Om er ach­ter te komen of jij een athe­neum­leer­ling bent kun jij de onder­staan­de athe­neum­test doen.

Ben jij iemand die…

  • veel the­o­re­ti­sche ken­nis op kan nemen?
  • in staat is die ken­nis ver­vol­gens ook toe te pas­sen in de praktijk?
  • een sterk ana­ly­tisch ver­mo­gen heeft?
  • een kri­ti­sche geest heeft?
  • een gezon­de por­tie door­zet­tings­ver­mo­gen bezit?
  • goed kan samenwerken?
  • een balans heeft tus­sen IQ (intel­li­gent), EQ (soci­aal) en accu (hard­wer­kend)?
  • goed is in het onder­hou­den van soci­a­le contacten?
  • een bij­baan­tje en sport en ont­span­ning belang­rijk vindt?
  • graag wil weten wat de wereld van nu te bie­den heeft?

En? Wat is het resul­taat? Meer dan de helft van de vra­gen met JA beantwoord?

Pro­fi­ci­at! Jij bent de ide­a­le athe­neum­leer­ling (in de dop)!

Je hoeft dus echt niet álle vra­gen met JA beant­woord te heb­ben, hele­maal niet!

Want wij hel­pen je om te groei­en in wat nog niet hele­maal ont­wik­keld is.

Dat doen we samen met jou, je ouders en ieder­een die kan hel­pen om jou die super goe­de athe­neum­leer­ling te laten worden.

 

Begin­nen met
BE who you are

Voor jou zijn din­gen zoals soci­a­le con­tac­ten, ont­span­ning, een bij­baan­tje of sport net zo belang­rijk zijn als een vwo-stu­die. Je zal daar­om ook pro­be­ren zo lang moge­lijk alle zaken naast elkaar te blij­ven doen. Waar een ande­re leer­ling eer­der tus­sen stu­die of soci­a­le inter­ac­tie zal kie­zen, zal jij pro­be­ren zo lang moge­lijk alle bal­le­tjes in de lucht te houden.

De keu­ze om het één vol­le­dig voor te laten gaan op het ande­re, stel je zo lang moge­lijk uit. Dat bete­kent dat je in de loop van dat pro­ces de vaar­dig­heid ont­wik­kelt om veel din­gen naast elkaar te kun­nen doen. Door con­stant te pei­len wat direc­te aan­dacht nodig heeft, leer je snel te eva­lu­e­ren en te beslis­sen. Als dat snel kun­nen eva­lu­e­ren en inschat­ten leidt tot juis­te beslis­sin­gen, is dat een waar­de­vol­le vaar­dig­heid die in onze hui­di­ge hec­ti­sche samen­le­ving zeer van pas komt.

 

Samen wer­ken aan BEco­me who you are

Naast het bege­lei­den naar een vwo-diplo­ma is de taak van school om jou te sti­mu­le­ren zo veel moge­lijk deze vaar­dig­heid te gebrui­ken en te ver­fij­nen. Dit gebeurt door een veel­zij­dig en uit­da­gend plus­pro­gram­ma aan te bie­den en door jou te blij­ven spie­ge­len op hoe je din­gen kunt oppak­ken en hoe je keu­zes kunt maken.

Het doel is om jou te hel­pen uit te groei­en tot die veel­zij­di­ge mens, die je van natu­re al bent. Iemand met een kri­ti­sche, onder­zoe­ken­de hou­ding die veel cog­ni­tie­ve ken­nis heeft, maar boven­dien heel goed kan inschat­ten waar, wan­neer en hoe je die ken­nis kan inzet­ten. Iemand die een soci­aal sen­si­be­le hou­ding laat zien en zijn ken­nis inzet ten gunste van zich­zelf maar zeker ook van anderen.

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Team­lei­der Athe­ne­um 3-6

Dia­na van den Berg

dmmm.berg@svopl.nl

06  42227495

 

Team­lei­der Athe­ne­um 1-2

Isis Agou­zoul

06 14062313

i.agouzoul@svopl.nl