Laat­ste school­dag voor de meivakantie

Laat­ste school­dag voor de meivakantie

Wij wen­sen ieder­een een fij­ne en aan­ge­na­me mei­va­kan­tie toe tot en met zon­dag 16 mei. Leer­lin­gen, ouders en per­so­neel heb­ben het verdiend…even twee weken wat meer rust. De mei­va­kan­tie zal voor de exa­men­kan­di­da­ten meren­deels in het...
Voor ieder­een uit groep 8

Voor ieder­een uit groep 8

Door de vei­lig­heids­maat­re­ge­len van de over­heid is het niet moge­lijk de geplan­de acti­vi­tei­ten (BE chal­len­ged work­shops op woens­dag­mid­dag en de BE one of us dag van een brug­klas­ser op de vrij­da­gen) op school te laten doorgaan. Daar­om heb­ben we...