Be Chal­len­ged groep 7 en 8

dec 11, 2020

Op 9 decem­ber is de eer­ste BE Chal­len­ged mid­dag van start gegaan voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8. Er heeft dit school­jaar zelfs een leer­ling mee­ge­daan uit groep 6. Maar liefst 93 leer­lin­gen heb­ben deel­ge­no­men aan diver­se work­shops ver­zorgd door docen­ten en leer­lin­gen. Voor­beel­den van de work­shop zijn: arche­o­lo­gie, ani­ma­tie, vorm­ge­ving, moder­ne vreem­de talen en nog veel meer.

De leer­lin­gen heb­ben het erva­ren als een leu­ke en leer­za­me mid­dag waar­bij ze inspi­ra­tie heb­ben opge­daan over het Ber­nar­di­nus onder­wijs. Vele blije gezich­ten heb­ben de school ver­la­ten! Op naar de vol­gen­de BE Chal­len­ged mid­dag op woens­dag 13 januari!!

Zie bij­la­gen voor een sfeer­im­pres­sie van de mid­dag. Alle leer­lin­gen heb­ben akkoord gege­ven om op de foto te gaan.