Be Gra­te­ful

mei 30, 2023

Afge­lo­pen zon­dag, 28 mei, was de jaar­lijk­se doden­her­den­king op de Ame­ri­kaan­se mili­tai­re begraaf­plaats in Mar­gra­ten. De Ame­ri­ka­nen geden­ken op Memo­ri­al Day, in de Ver­e­nig­de Sta­ten altijd op de laat­ste maan­dag van de maand mei, alle gesneu­vel­de militairen.

Mar­gra­ten staat bekend om het adop­tie­pro­gram­ma. Alle gra­ven en namen op de Muur der Ver­mis­ten zijn gea­dop­teerd door men­sen die dank­baar zijn dat ze kun­nen leven in vrij­heid in een demo­cra­ti­sche maat­schap­pij. Daar zijn offers voor gebracht en velen heb­ben het ultie­me offer gebracht en heb­ben onze vrij­heid met hun leven betaald.

Als Bernardinuscollege heb­ben we jaren gele­den het graf kun­nen adop­te­ren van Hen­ry W. Prid­dy en sinds­dien staat er regel­ma­tig een bloe­me­tje op zijn laat­ste rust­plaats. Natuur­lijk ook afge­lo­pen zon­dag. Ook leg­gen we als school al jaren een krans tij­dens Memo­ri­al Day om onze dank­baar­heid te uiten voor onze vrijheid.