Be Olym­pic

nov 17, 2020

Maan­dag 16 novem­ber zijn een 18-tal plus­leer­lin­gen naar het Bernardinuscollege geko­men om in het kader van de vak­ken Grieks, Latijn, Bio­lo­gie en Kunst ken­nis te maken met het gym­na­si­um onder­wijs wat in het teken stond van de Olym­pi­sche Spe­len. Onder bege­lei­ding van collega’s en leer­lin­gen uit gym­na­si­um 1, 3 en 4 heb­ben de leer­lin­gen uit groep 8 work­shops gevolgd. Ter afslui­ting werd er een ludie­ke kahoot gespeeld over wat ze deze mid­dag heb­ben geleerd ”van” en ”met” elkaar. We blik­ken terug op een leer­za­me inspi­re­ren­de gym­na­si­um mid­dag. Het spor­tie­ve gedeel­te (Deel 2) van de BE Olym­pic mid­dag zal plaats­vin­den op maan­dag 8 maart.