Be Olym­pic

nov 4, 2020

Gedu­ren­de het school­jaar orga­ni­seert het Bernardinuscollege enke­le acti­vi­tei­ten die spe­ci­aal gericht zijn voor leer­lin­gen uit groep 8 die inte­res­se heb­ben in het Gym­na­si­um onderwijs.

Maan­dag 16 novem­ber wordt er op het Bernardinuscollege een eer­ste mid­dag geor­ga­ni­seerd: BE Olym­pic. Tij­dens deze mid­dag maken de leer­lin­gen ken­nis met de Klas­sie­ke Talen en zul­len er work­shops wor­den aan­ge­bo­den tus­sen 12.00-16.15 uur. Er zal in iede­re work­shop een spel­ele­ment terug­ko­men bin­nen het the­ma Olym­pi­sche Spe­len. Aan het ein­de van de mid­dag komt er een win­naar uit de bus.