Ben je thuis, ziek of in quarantaine

sep 9, 2020

Je moet als je thuis bent van­we­ge klach­ten of als je in qua­ran­tai­ne bent gewoon de les­sen vol­gen. Je infor­meert je coach/mentor en vak­do­cent en je logt in via MS Teams (kanaal van je vak­do­cent). De leer­doe­len, instruc­tie kun je vol­gen daar­na kun je zelf­stan­dig aan het werk. Je kunt via de chat­func­tie com­mu­ni­ce­ren met je docent ook na de lessen.

Op dit moment zijn 15 docen­ten en i-coa­ches aan het werk om het onli­ne leren ver­der te ont­wik­ke­len zodat de les­sen in de komen­de maan­den gewoon door­gang kun­nen vin­den met behulp van les­ma­te­ri­aal, opdrach­ten, video­film­pjes etc. via teams,. De docent en de leer­ling kan dan het leer­pro­ces voort­zet­ten van­uit thuis als dit nodig mocht zijn op basis van de gevol­gen van het Coronavirus.