Be.OPEN

Be.OPEN

Zon­dag 22 janu­a­ri 2023 BE-OPEN van 11.00 - 14.00 uur Jul­lie zijn van har­te wel­kom… alle deu­ren staan open. Kom Bernardinuscollege ervaren!
Hoe maak je een ondernemingsplan?

Hoe maak je een ondernemingsplan?

Onder de titel “Onder­ne­mers gezocht” schre­ven zich 14 leer­lin­gen in om van maan­dag 7 tot en met woens­dag 9 novem­ber het pro­gram­ma “Hoe maak je een onder­ne­mings­plan?” te vol­gen. Er waren al 2 bedrij­ven actief bin­nen onze BBS, de zgn. juni­or com­pa­nies...
Be Inspi­red

Be Inspi­red

Be Inspi­red @bernardinus.college op 22 novem­ber ope­nen wij onze deu­ren voor leer­lin­gen en ouders van groep 7 en 8. We inspi­re­ren jul­lie graag over ons onder­wijs kom je ook? Aan­mel­den kan via www. beco­me­our­stu­dent .nl
Beroe­pen­voor­lich­tings­avond

Beroe­pen­voor­lich­tings­avond

Beroe­pen­voor­lich­tings­avond Wij zijn van plan een voor­lich­tings­avond te orga­ni­se­ren op 13 febru­a­ri 2023. Het tijd­stip van aan­vang is 19:00 uur met een (voor nu nog) onbe­ken­de eind­tijd. De eind­tijd wordt bepaald aan de...
Wis­kun­de olympiade

Wis­kun­de olympiade

Wis­kun­de olympiade Eind sep­tem­ber heeft Milan Loo­m­ans van G64 deel­ge­no­men aan de fina­le van de Neder­land­se Wis­kun­de Olym­pi­a­de op de TUE te Eindhoven. Het beha­len van de lan­de­lij­ke fina­le is altijd al een pres­ta­tie op zich. Voor Milan was dit...
De week tegen Pesten

De week tegen Pesten

De Week tegen Pes­ten (26 t/m 30 sep­tem­ber) is een jaar­lijks terug­ke­ren­de, belang­rij­ke week in het onder­wijs waar aan­dacht is voor pes­ten. Het mot­to dit jaar is “Grap­je? Moet toch kunnen?! Grap­je! Moet toch kunnen!? Waar­in extra aan­dacht gevraagd...