Start nieu­we schooljaar

Yes! We zijn begon­nen! De intro­duc­tie week is in vol­le gang. Gezel­lig ken­nis­ma­ken, de groep leren ken­nen en alles leren over de nieu­we school of je nieu­we jaar. Let’s go! Gezel­li­ge acti­vi­tei­ten zoals een city hunt, glow­golf, jum­pen, laser­ga­men en...

Ita­li­aan­se leerlingen

Vier geta­len­teer­de Ita­li­aan­se leer­lin­gen uit Luc­ca [Ita­lië] vol­gen in het kader van een Eras­mus pro­ject vier weken les­sen op het Bernardinuscollege. Ze bren­gen de Ita­li­aan­se zon naar school!
De week tegen Pesten

De week tegen Pesten

De Week tegen Pes­ten (26 t/m 30 sep­tem­ber) is een jaar­lijks terug­ke­ren­de, belang­rij­ke week in het onder­wijs waar aan­dacht is voor pes­ten. Het mot­to dit jaar is “Grap­je? Moet toch kunnen?! Grap­je! Moet toch kunnen!? Waar­in extra aan­dacht gevraagd...
Wat heb­ben wij genoten

Wat heb­ben wij genoten

Vrij­dag 10 juni vond er een prach­tig onder­bouw­feest plaats. Wat heb­ben onze leer­lin­gen genoten! Dank­je­wel Mike voor licht en geluid en niet te ver­ge­ten onze leer­lin­gen­raad voor de orga­ni­sa­tie van dit prach­ti­ge feest....