De week tegen Pesten

sep 21, 2022

De Week tegen Pes­ten (26 t/m 30 sep­tem­ber) is een jaar­lijks terug­ke­ren­de, belang­rij­ke week in het onder­wijs waar aan­dacht is voor pes­ten. Het mot­to dit jaar is “Grap­je? Moet toch kunnen?!
Grap­je! Moet toch kunnen!?
Waar­in extra aan­dacht gevraagd wordt voor de groeps­dy­na­miek en het opbou­wen van een vei­li­ge klas. In een fij­ne, posi­tie­ve groep met een vei­li­ge sfeer kun­nen kin­de­ren groei­en en ont­wik­ke­len. Wan­neer een groep onvei­lig is, en er op wat voor manier dan ook gepest wordt, heeft dit een belem­me­rend effect op ieder­een die onder­deel is van deze groep. Ook dit jaar is er weer een ope­nings­film­pje gemaakt. Dit film­pje is te gebrui­ken als gespreks­star­ter om het the­ma Grap­je! Moet toch kun­nen?! bespreek­baar te maken met jouw klas. (Kijk­tijd 5 minuten)

Link voor het ope­nings­film­pje week tegen pes­ten 22-23

https://youtu.be/TDBoSmTS4Js