BE WELCOME

Deze site is spe­ci­aal voor mei­den en jon­gens van groep 7 en 8 en hun ouders. Je treft er alle info aan die jij nu nodig hebt.

BE infor­med

Hier tref je  alle infor­ma­tie aan over de acti­vi­tei­ten die wij orga­ni­se­ren voor jou en je ouders. Lees mee, kijk mee en doe mee! Zo kun je een goe­de keu­ze maken voor je toe­kom­sti­ge mid­del­ba­re school. Als je infor­ma­tie leest, onze school bezoekt en mee­doet aan acti­vi­tei­ten, merk je al snel of Ber­nar­di­nus de school is die bij jou past.

BE PREPARED

Zit je in groep 7 of 8, dan ben je net gestart aan een span­nend school­jaar: je gaat ‘afstu­de­ren’ in groep 8, je gaat met je ouders naden­ken over jouw car­ri­è­re na je basis­school, je gaat op kamp, je gaat spe­len in de musi­cal en je moet een belang­rij­ke keu­ze gaan maken. Wij hopen voor jou dat al deze acti­vi­tei­ten dit jaar in de coro­na­tijd wel door­gaan.

Je gaat met je vader, moe­der, mees­ter of juf pra­ten over je kwa­li­tei­ten en welk onder­wijs­ty­pe het bes­te bij je past: havo, athe­ne­um, gym­na­si­um of een brug­klas waar­in je je nog even kunt voor­be­rei­den op een defi­ni­tie­ve keu­ze. En dan komt de gro­te vraag: naar wel­ke mid­del­ba­re school ga je vol­gend jaar? Bereid je goed voor op je keu­ze.

Be.Welcome
2020-2021

Ken­nis­ma­ken met het Bernardinuscollege

In de peri­o­de novem­ber 2020 – maart 2021 heten wij nieu­we leer­lin­gen van har­te wel­kom bij ons op school om te komen kij­ken. Wijwil­len jou en je ouders voor­al sfeer laten proe­ven. Is Bernardinuscollege een school waar ik me thuis voel, voel ik mij hier vei­lig en op mijn gemak?

Dit doen we door jou en klas­ge­no­ten een divers pro­gram­ma aan te bie­den om Bernardinuscollege en ons onder­wijs te leren ken­nen. Kom je snel langs? Meld je wel even aan, dat is nodig i.v.m. de maat­re­ge­len rond­om Coro­na.

Door de aan­we­zig­heid van het Coro­na­vi­rus is het moge­lijk dat wij som­mi­ge programma’s of data in dit school­jaar moe­ten aan­pas­sen om voor opti­ma­le vei­lig­heid voor jou, je ouders en onze leer­lin­gen en mede­wer­kers te zor­gen. Wij vra­gen hier je begrip voor.

Nog even alle data op een rij­tje:

BE One of us

Mee­loop­da­gen
Voor leer­lin­gen van groep 7 en 8
Op de vol­gen­de vrij­da­gen:
20 novem­ber
4 decem­ber
15 janu­a­ri
5 febru­a­ri
26 febru­a­ri
19 maart 
Van 8.30 uur tot 14.30 uur

Je volgt het les­roos­ter van de dag van een brug­klas­ser, maakt ken­nis met onze domei­nen (vak­ken) en doet mee met de zoge­naam­de Clubs.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE Chal­len­ged


Leu­ke work­shops
Voor leer­lin­gen van groep 7 en 8
vier woens­da­gen
2 decem­ber
13 janu­a­ri
24 febru­a­ri
17 maart 
Van 13 uur tot 16 uur

Je kunt tij­dens deze woens­dag­mid­da­gen ver­schil­len­de work­shops vol­gen. Je kunt zelf een keu­ze maken uit een inte­res­sant aan­bod.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE Stu­dent for a day

Doe-mid­dag om sfeer te proe­ven
Voor leer­lin­gen van groep 7 en 8
Woens­dag 11-11-2020
Van 13.30 uur tot 15.30 uur

Wij orga­ni­se­ren aller­lei doe-acti­vi­tei­ten zodat je de sfeer kunt proe­ven bin­nen de school. Je kunt een kijk­je in de les­sen nemen en zelf mee­doen in het Techna­si­um, bij de Moder­ne Vreem­de Talen, Neder­lands & Klas­sie­ke Talen, Mens en Natuur, Mens en Maat­schap­pij, Digi­ta­le gelet­terd­heid, Bewe­gen & Sport en Kunst & Cul­tuur. Of mis­schien wil je een Talent-uur vol­gen, net als onze hui­di­ge brug­klas­sers. Ook laten wij je ken­nis maken met Clubs, een weke­lijks onder­deel van ons les­pro­gram­ma waar­bij leer­lin­gen vrij mogen kie­zen.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE Inspi­red

Infor­ma­tie-avond over spe­ci­aal aan­bod
Voor ouders van leer­lin­gen van groep 7 en 8
Maan­dag 23 novem­ber 2020
Van 19.00 - 21.00 uur

Tij­dens deze infor­ma­tie-avond wil­len wij ouders infor­me­ren over al het extra aan­bod van onze school. Je komt alles te weten over het Techna­si­um en Cam­brid­ge English. Je kunt speed­da­ten met leer­lin­gen en ouders van hui­di­ge brug­klas­sers. Al je vra­gen wor­den hier beant­woord.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE Infor­med

Alge­me­ne infor­ma­tie-avond
Voor leer­lin­gen van groep 7 en 8 en hun ouders
Dins­dag 5-1-2021
Van 19 uur tot 21 uur

Tij­dens deze infor­ma­tie-avond infor­me­ren wij jou en je ouders over alles wat met de brug­klas havo-athe­ne­um, brug­klas athe­ne­um en de eer­ste klas gym­na­si­um te maken heeft.
Onze leer­lin­gen pre­sen­te­ren de school en zijn je gast­heer of gast­vrouw. Jij kunt al je vra­gen stel­len in een leuk pro­gram­ma met film­pjes, muziek, leer­lin­gen in actie, gesprek­ken en nog veel meer.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE Open

Open dag
Voor leer­lin­gen van groep 7 en 8 en hun ouders
Zater­dag 9-1 2021
10 uur – 14 uur

De open dag staat in het teken van bele­ven, je loopt met je ouder(s) gezel­lig rond en kijkt, vraagt en doet waar jij behoef­te aan hebt.
Er zijn veel acti­vi­tei­ten waar­bij leer­lin­gen van Ber­nar­di­nus je tekst en uit­leg kun­nen geven. Er is ook een gro­te info­markt in de Open Leer­cen­tra van onze school voor jou en je ouders.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE Talen­ted

The­ma-avond over meer-en hoog­be­gaafd­heid
Voor ouders en leer­krach­ten
Dins­dag 8-12-2020
Tijd­stip: Volgt

Infor­ma­tie-avond voor ouders over meer-en hoog­be­gaafd­heid op het Bernardinuscollege. Onze talent­be­ge­lei­ders lei­den je door een pro­gram­ma waar jezelf ook actief bezig bent.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE Aca­de­my

Lezing over meer- en hoog­be­gaafd­heid
Voor ouders
Dins­dag 12–1 2021
Tijd­stip: Volgt

Ouder­le­zing door Prof. Dr. Tes­sa Kie­boom en Prof. Dr. Kath­leen Ven­de­rickx, auto­ri­tei­ten op het gebied van talen­t­ont­wik­ke­ling en meer-en hoog­be­gaafd­heid. Je wordt mee­ge­no­men in de wereld van talent­be­ge­lei­ding en van­uit kan­sen en moge­lijk­he­den van elk kind.

Aan­mel­den is bin­nen­kort moge­lijk.

BE PREPARED

Zit je in groep 7 of 8, dan ben je net gestart aan een span­nend school­jaar: je gaat ‘afstu­de­ren’ in groep 8, je gaat met je ouders naden­ken over jouw car­ri­è­re na je basis­school, je gaat op kamp, je gaat spe­len in de musi­cal en je moet een belang­rij­ke keu­ze gaan maken. Wij hopen voor jou dat al deze acti­vi­tei­ten dit jaar in de coro­na­tijd wel door­gaan.

Je gaat met je vader, moe­der, mees­ter of juf pra­ten over je kwa­li­tei­ten en welk onder­wijs­ty­pe het bes­te bij je past: havo, athe­ne­um, gym­na­si­um of een brug­klas waar­in je je nog even kunt voor­be­rei­den op een defi­ni­tie­ve keu­ze. En dan komt de gro­te vraag: naar wel­ke mid­del­ba­re school ga je vol­gend jaar? Bereid je goed voor op je keu­ze.

HOE DOE JE DAT?
BEREID JE GOED VOOR OP JE KEUZE. HOE?

Haal infor­ma­tie op die jij belang­rijk vindt.

  • Praat met men­sen (bij­voor­beeld lera­ren, maar voor­al ook leer­lin­gen!) die school ken­nen. Hoe is het daar?
  • Bezoek de school een paar keer om een goed beeld te krij­gen.
  • Kijk of de wat de school te bie­den heeft ook bij jou past.
  • Luis­ter naar je gevoel.

En ineens… Dan weet je het! Je keu­ze is gemaakt!

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Pro­ject­lei­ders leer­jaar 1-2 havo,
athe­ne­um en gym­na­si­um

Isis Agou­zoul (con­tact­per­soon voor leer­lin­gen, ouders en leer­krach­ten groep 7-8)

i.agouzoul@bernardinuscollege.nl

Stijn Lin­ders

albd.linders@bernardinuscollege.nl

BE SURE

We vin­den het belang­rijk dat jij op de juis­te plek terecht­komt. Op advies van je juf/meester start je bij ons in één van de brug­klas­sen: havo-athe­ne­um, athe­ne­um of gym­na­si­um. Dan heb je twee jaar de tijd om je te ont­wik­ke­len.
Aan het ein­de van het twee­de jaar weten we welk niveau voor jou het bes­te is: havo, athe­ne­um of gym­na­si­um. Je werkt de eer­ste twee jaar dus actief aan je ont­wik­ke­ling en stroomt dus door van de eer­ste naar de twee­de klas en aan het ein­de van de twee­de klas ga je naar de plek die voor jou goed is: 3 havo, 3 athe­ne­um of 3 gym­na­si­um. Ben je bang dat je dan ook twee jaar op het­zelf­de niveau moet blij­ven ter­wijl je je hart­stik­ke ver­veelt of je juist ont­zet­tend op je tenen loopt? Nee hoor, daar hou­den we natuur­lijk reke­ning mee! We kij­ken altijd naar wat voor elke leer­ling het bes­te is.

BE who you are slaat op jou! Jij kunt je bij ons op school ont­wik­ke­len tot wie jij bent en wilt wor­den, dat vin­den wij belang­rijk! Daar­bij rich­ten we ons niet alleen op ken­nis en vaar­dig­he­den, op de weg naar je diplo­ma.

We beste­den ook écht aan­dacht aan jou, zodat jouw per­soon­tje groeit en je straks de wereld aan­kunt. We vin­den het belang­rijk dat je oog hebt voor jezelf, maar ook voor ande­ren en de wereld om je heen. Lees meer om te ont­dek­ken hoe we dat doen!