BE WELCOME

Deze pagi­na is spe­ci­aal voor mei­den en jon­gens van groep 7 en 8 en hun ouders. Je treft er alle info aan die jij nu nodig hebt.

BE infor­med

Op Bernardinuscollege orga­ni­se­ren we tal van acti­vi­tei­ten om jou en je ouders ken­nis te laten maken met onze school, ons onder­wijs en ons team. Klik hier voor een actu­eel over­zicht.
Lees mee, kijk mee en doe mee! Zo kun je een goe­de keu­ze maken voor je toe­kom­sti­ge mid­del­ba­re school. Als je infor­ma­tie leest, onze school bezoekt en mee­doet aan acti­vi­tei­ten, merk je al snel of Ber­nar­di­nus de school is die bij jou past.

BE PREPARED

Zit je in groep 7 of 8, dan ben je net gestart aan een span­nend school­jaar: je gaat ‘afstu­de­ren’ in groep 8, je gaat met je ouders naden­ken over jouw car­ri­è­re na je basis­school, je gaat op kamp, je gaat spe­len in de musi­cal en je moet een belang­rij­ke keu­ze gaan maken. Wij hopen voor jou dat al deze acti­vi­tei­ten dit jaar in de coro­na­tijd wel doorgaan.

Je gaat met je vader, moe­der, mees­ter of juf pra­ten over je kwa­li­tei­ten en welk onder­wijs­ty­pe het bes­te bij je past: havo, athe­ne­um, gym­na­si­um of een brug­klas waar­in je je nog even kunt voor­be­rei­den op een defi­ni­tie­ve keu­ze. En dan komt de gro­te vraag: naar wel­ke mid­del­ba­re school ga je vol­gend jaar? Bereid je goed voor op je keuze.

Be.Welcome
2023-2024

 

Ken­nis­ma­ken met het Bernardinuscollege

In de peri­o­de okto­ber – maart heten wij nieu­we leer­lin­gen van har­te wel­kom bij ons op school om te komen kij­ken. Wij wil­len jou en je ouders voor­al sfeer laten proe­ven. Is Bernardinuscollege een school waar ik me thuis voel, voel ik mij hier vei­lig en op mijn gemak?

Dit doen we door jou en klas­ge­no­ten een divers pro­gram­ma aan te bie­den om Bernardinuscollege en ons onder­wijs te leren ken­nen. Kom je snel langs? Meld je wel even aan. 

 

BE PREPARED

Zit je in groep 7 of 8, dan ben je net gestart aan een span­nend school­jaar: je gaat ‘afstu­de­ren’ in groep 8, je gaat met je ouders naden­ken over jouw car­ri­è­re na je basis­school, je gaat op kamp, je gaat spe­len in de musi­cal en je moet een belang­rij­ke keu­ze gaan maken. Wij hopen voor jou dat al deze acti­vi­tei­ten dit jaar in de coro­na­tijd wel doorgaan.

Je gaat met je vader, moe­der, mees­ter of juf pra­ten over je kwa­li­tei­ten en welk onder­wijs­ty­pe het bes­te bij je past: havo, athe­ne­um, gym­na­si­um of een brug­klas waar­in je je nog even kunt voor­be­rei­den op een defi­ni­tie­ve keu­ze. En dan komt de gro­te vraag: naar wel­ke mid­del­ba­re school ga je vol­gend jaar? Bereid je goed voor op je keuze.

HOE DOE JE DAT?
BEREID JE GOED VOOR OP JE KEUZE. HOE?

Haal infor­ma­tie op die jij belang­rijk vindt.

  • Praat met men­sen (bij­voor­beeld lera­ren, maar voor­al ook leer­lin­gen!) die school ken­nen. Hoe is het daar?
  • Bezoek de school een paar keer om een goed beeld te krijgen.
  • Kijk of de wat de school te bie­den heeft ook bij jou past.
  • Luis­ter naar je gevoel.

En ineens… Dan weet je het! Je keu­ze is gemaakt!

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Team­lei­der leer­jaar 1-2 havo,
athe­ne­um en gymnasium

Isis Agou­zoul (con­tact­per­soon voor leer­lin­gen, ouders en leer­krach­ten groep 7-8)
i.agouzoul@svopl.nl

 

BE SURE

We vin­den het belang­rijk dat jij op de juis­te plek terecht­komt. Op advies van je juf/meester start je bij ons in één van de brug­klas­sen: havo-athe­ne­um, athe­ne­um of gym­na­si­um. Dan heb je twee jaar de tijd om je te ont­wik­ke­len.
Aan het ein­de van het twee­de jaar weten we welk niveau voor jou het bes­te is: havo, athe­ne­um of gym­na­si­um. Je werkt de eer­ste twee jaar dus actief aan je ont­wik­ke­ling en stroomt dus door van de eer­ste naar de twee­de klas en aan het ein­de van de twee­de klas ga je naar de plek die voor jou goed is: 3 havo, 3 athe­ne­um of 3 gym­na­si­um. Ben je bang dat je dan ook twee jaar op het­zelf­de niveau moet blij­ven ter­wijl je je hart­stik­ke ver­veelt of je juist ont­zet­tend op je tenen loopt? Nee hoor, daar hou­den we natuur­lijk reke­ning mee! We kij­ken altijd naar wat voor elke leer­ling het bes­te is.

BE who you are slaat op jou! Jij kunt je bij ons op school ont­wik­ke­len tot wie jij bent en wilt wor­den, dat vin­den wij belang­rijk! Daar­bij rich­ten we ons niet alleen op ken­nis en vaar­dig­he­den, op de weg naar je diploma.

We beste­den ook écht aan­dacht aan jou, zodat jouw per­soon­tje groeit en je straks de wereld aan­kunt. We vin­den het belang­rijk dat je oog hebt voor jezelf, maar ook voor ande­ren en de wereld om je heen. Lees meer om te ont­dek­ken hoe we dat doen!