Gym­na­si­um

Als je basis­school jou een vwo-advies gege­ven heeft kun jij star­ten op gym­na­si­um 1. Van­uit de eer­ste klas ga je naar de twee­de klas gym­na­si­um. In de der­de klas zit jij op de plek die bij jou past; 3 gym­na­si­um, 3 athe­ne­um of 3 havo.

Het gym­na­si­um is een vwo-oplei­ding waar­in Griek­se en Latijn­se taal en cul­tuur tot het kern­pro­gram­ma beho­ren. Dit bete­kent veel meer dan de toe­voe­ging van de vak­ken Grieks en Latijn. De meer­waar­de zit zowel in de inhoud als in de aan­pak en is gericht op het ont­wik­ke­len van een gym­na­si­a­le leer- en levenshouding.

We vin­den het belang­rijk dat een gym­na­si­ast een diep­gaand en samen­han­gend begrip van de wereld van van­daag ont­wik­kelt. We leren leer­lin­gen de thema’s uit de klas­sie­ke oud­heid te plaat­sen in een heden­daag­se con­text. Onder­wijs in de klas­sie­ke talen maakt de geschie­de­nis van onze samen­le­ving tast­baar. De oud­heid is immers over­al aan­we­zig: in taal en woor­den, in thema’s van lite­ra­tuur, in de filo­so­fie en in de kunst en in een zo fun­da­men­teel ver­schijn­sel als demo­cra­tie. In elke tekst erva­ren de leer­lin­gen wat het bete­kent om zich in ande­re cul­tu­ren ver­plaat­sen, waar­bij ze eigen patro­nen los­la­ten – van zins­bouw tot en met de defi­ni­tie van geluk.

 

De natuur­lij­ke nieuws­gie­rig­heid naar samen­hang wordt gesti­mu­leerd door samen­wer­king tus­sen ver­schil­len­de vak­ken – in het dage­lijk­se onder­wijs en in veel acti­vi­tei­ten bui­ten de les – en in de voor­be­rei­ding van de tal­rij­ke excur­sies (o.a. naar Rome). Zo kan voor een bezoek aan een arche­o­lo­gi­sche site bij aard­rijks­kun­de en natuur­kun­de aan­dacht besteed wor­den aan ver­schil­len­de metho­den van ouderdomsbepaling.

 

Bij het onder­wijs in de klas­sie­ke talen is er veel aan­dacht voor de gram­ma­ti­ca­le struc­tuur. De gym­na­si­as­ten krij­gen een gron­dig inzicht in gram­ma­ti­ca waar­door ze zich ande­re talen met meer gemak eigen kun­nen maken.

 

Leer­lin­gen die zich op het gym­na­si­um thuis voe­len, zijn leer­gie­rig, ambi­ti­eus en niet bang voor een uit­da­ging. Ze wil­len din­gen wer­ke­lijk begrij­pen en zoe­ken naar die­per­lig­gen­de ver­ban­den. We kie­zen voor een onder­wijs­kun­di­ge aan­pak die past bij dit type leer­ling en die zijn/haar nieuws­gie­ri­ge en kri­ti­sche hou­ding ver­der ont­wik­kelt. Daar­bij past onder­zoe­ken, ken­nis ver­ga­ren, den­ken, cre­ë­ren, com­mu­ni­ce­ren, samen­wer­ken en reflec­te­ren. Zo leren leer­lin­gen bij­voor­beeld ook wat ze kun­nen doen als het moei­lijk wordt of als ze vast zit­ten. Ze leren te leren en dat helpt hen in een com­plexe en dyna­mi­sche wereld.

 

Wel­ke leer­lin­gen gedij­en op het gymnasium?

Het gym­na­si­um richt zich op geta­len­teer­de leer­lin­gen met een bre­de en diep­gaan­de belang­stel­ling. Onmis­baar zijn een tali­ge aan­leg en de wil zich in te zet­ten - juist ook als het moei­lijk wordt. Voor­waar­de voor toe­la­ting is een vwo-advies van de basis­school en goe­de resul­ta­ten voor met name begrij­pend lezen, spel­ling en reke­nen. Daar­naast moe­ten gym­na­si­as­ten nieuws­gie­rig en leer­gie­rig zijn, en dient boven­staan­de hen aan te spreken.

Wil je meer weten? Laat van je horen!

Team­lei­der Gym­na­si­um 3-6

Milou Samu­els

06 28960615

me.samuels@svopl.nl  

 

Team­lei­der Gym­na­si­um 1-2

Isis Agou­zoul

06 14062313

i.agouzoul@svopl.nl