HAVO

Jij gaat de havo vol­gen omdat je een hele­boel kwa­li­tei­ten hebt! Als je basis­school jou een havo of havo-athe­ne­um advies gege­ven heeft kun jij star­ten op de havo-athe­ne­um brug­klas. Van­uit de brug­klas ga je naar de twee­de klas. In de der­de klas zit jij op de plek die bij jou past; 3 havo of 3 atheneum.

Je volgt les­sen waar­in ken­nis en vaar­dig­he­den aan bod komen. Je behaalt een mooi diplo­ma waar­mee je naar het hoger beroeps­on­der­wijs (HBO) kunt gaan of kunt over­stap­pen naar het Athe­ne­um in de vijf­de klas. Wij vin­den het belang­rijk dat jij keu­zes kunt maken en leert hoe je dat doet. Jij vult je eigen gereed­schaps­kist­je met alles wat jij weet en kunt, meest­al bin­nen vijf jaren.

Den­ken en doen

Ben jij een den­ker en een doe­ner die in een goe­de sfeer samen met klas­ge­no­ten wil leren? Je stu­die­coach en de ove­ri­ge docen­ten geven jou ver­trou­wen zodat jij je hap­py voelt op school en je talen­ten kunt ont­wik­ke­len en het bes­te uit jezelf kunt halen. Wij vin­den het belang­rijk dat je kunt zijn en wor­den wie jij bent.

 

Afwis­se­ling en eigen keuzes

Onze les­sen slui­ten aan bij de werk­wij­ze die je kent van­uit de basis­school. Je volgt bij ons afwis­se­len­de les­sen waar­in jij gehol­pen wordt als dat nodig is en de kans krijgt om jezelf ver­der te ver­rij­ken waar jij wilt. Vak­ken wer­ken bij ons samen, wij noe­men dat vak­over­stij­gend leren zodat jij leert wat het een met ander te maken heeft. In de klas werk je samen met je klas­ge­no­ten, je doet groeps­werk en je kunt in over­leg met je stu­die­coach ook keu­zes maken die goed bij jou pas­sen; je ver­be­tert jezelf, je doet extra acti­vi­tei­ten die bij jou pas­sen, je kunt mee­doen aan pro­jec­ten en je kiest je eigen clubactiviteiten.

 

Jij en de wereld om je heen

Wij doen ons best zodat wat jij leert ook te maken heeft met wat er in de wereld om jou heen gebeurt. Jij leeft, leert en ont­wik­kelt je bin­nen jouw fami­lie, de school en de hele wereld zodat jij over een tijd­je een bewus­te jon­ge man of vrouw zult zijn. Je bent actief, je onder­neemt, je bezoekt acti­vi­tei­ten, je leest, je denkt kri­tisch na en je bent cre­a­tief bin­nen en bui­ten de les­sen op de havo.

 

Onder­wijs op maat

Naast de les­sen gaat er bij ons veel aan­dacht uit naar pro­ject­da­gen, work­shops en ande­re vor­men van onder­wijs: je leert name­lijk de hele dag door. Tij­dens deze acti­vi­tei­ten wer­ken we met thema’s over samen­wer­ken, omgaan met elkaar en het ont­dek­ken van je eigen inte­res­ses en talenten.

 

Jouw ont­wik­ke­ling telt

Jouw per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling is belang­rijk tij­dens het ver­blijf op onze havo. Wij bie­den je daar­om ook de moge­lijk­heid om onder­wijs op maat te vol­gen; je kunt in de onder­bouw ver­die­pen of ver­snel­len bij vak­ken. En van­af de boven­bouw bestaat de moge­lijk­heid om één of meer­de­re vak­ken op vwo-niveau te vol­gen en in deze vak­ken op dat niveau eind­exa­men te doen of om in één of meer­de­re vak­ken ver­sneld eind­exa­men te doen.

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Team­lei­der Havo 3-5

Fem­ke Heinink

faj.heinink@svopl.nl
06 28960621

Team­lei­der Gym­na­si­um 1-2

Isis Agou­zoul

i.agouzoul@svopl.nl
06 14062313