Hoe maak je een ondernemingsplan?

nov 17, 2022

Onder de titel “Onder­ne­mers gezocht” schre­ven zich 14 leer­lin­gen in om van maan­dag 7 tot en met woens­dag 9 novem­ber het pro­gram­ma “Hoe maak je een onder­ne­mings­plan?” te vol­gen. Er waren al 2 bedrij­ven actief bin­nen onze BBS, de zgn. juni­or com­pa­nies Bud­get Bakery en Drip­pie. Daar­naast ont­spro­ten 3 nieu­we bedrijf­jes uit de hoge hoed van onze leer­lin­gen: BLC Audio & Visu­als, een bedrijf op het gebied van audio­ap­pa­ra­tuur voor ver­huur voor eve­ne­men­ten, Sap­pig, een smoot­hie-en jui­ce­bar en Cobo pc’s, voor de opbouw en instal­la­tie van moder­ne pc’s.
De leer­lin­gen kre­gen in Sit­tard hoor- en werk­col­le­ges op het gebied van mar­ke­ting, maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men, SWOT, hr, recht, finan­cie­ring enz. Alles onder lei­ding van des­kun­di­ge docen­ten en stu­den­ten van Zuyd en docent Beco Jack Schonewille.
Na 2,5 dag kei­hard wer­ken mocht iede­re com­pa­ny op woens­dag­mid­dag haar eind­pre­sen­ta­tie geven. Deze bestond uit een voor­dracht voor een jury waar­bij ieder bedrijf in twee-, drie- of vier­tal­len het bes­te ver­haal op de büh­ne bracht. De jury was onder de indruk van het niveau van de pre­sen­ta­ties en we mogen met trots terug­kij­ken op 3 leer­za­me dagen met heel veel mooie leer- en piek­mo­men­ten van onze Bernardinusleerlingen.
Twee stu­dent­be­drij­ven vie­len in de prijzen:
Sap­pig van Lau­ra Nico­laye en Cas Ort­mans (bios­coop­bon­nen)
Bud­get Bakery van Jay­den Bol­tong, Jes­win Kruts en Chey­enn Lau­rens (cho­co­la­de van Rousseau)
Sta­tis­tie­ken en adver­ten­ties bekijken
Bericht pro­mo­ten
6
1 opmer­king
Leuk

 

Opmer­king plaatsen
Delen