Inda Gym­na­si­um uit Aachen

jun 24, 2021

Digi­ta­le ken­nis­ma­king met het Inda Gym­na­si­um uit Aachen

De heren. P.P. Lens­sen en J de Heer heb­ben twee jaar gele­den op ver­zoek van de gemeen­te Heer­len en het bestuur van SVOPL een pro­ject­plan geschre­ven in het kader van de Eure­gio GROS-over­een­komst. Nadat het pro­ject­plan was goed­ge­keurd zijn we samen met onze part­ner­school, het Inda Gym­na­si­um (Aachen,  aan de slag gegaan om het pro­ject­plan met sport­ac­ti­vi­tei­ten, een kunst­ma­ni­fista­tie, debat­ten met gemeen­te­raads­le­den en een slot­ma­ni­fista­tie in de ‘Nieu­we Nor’ ten uit­voer te bren­gen. Helaas heeft de corona­cri­sis roet in het eten gegooid en heb­ben we het pro­ject­plan in de ijs­kast moe­ten zet­ten. Tot don­der­dag 10 juni.!

Op deze dag heb­ben 5 leer­lin­gen uit gym­na­si­um 4 onder bege­lei­ding van de heer J. de Heer een eer­ste ken­nis­ma­king gehad met de leer­lin­gen van het Inda Gym­na­si­um. Deze ken­nis­ma­king gebeur­de aan de hand van pre­sen­ta­ties over o.a. de ver­schil­len tus­sen de coron­a­maat­re­ge­len in bei­de lan­den. Het was voor ieder­een een bij­zon­der leu­ke ken­nis­ma­king en erva­ring. De Duit­se leer­lin­gen hiel­den hun pre­sen­ta­ties in het Neder­lands (ze krij­gen Neder­lands op het Inda col­le­ge) en onze leer­lin­gen hiel­den de pre­sen­ta­ties in het Duits. Don­der­dag 10 juni was de her­start van het pro­ject­plan dat komend school­jaar weer nieuw leven wordt inge­bla­zen en tot uit­voer zal wor­den gebracht. We hou­den jul­lie op de hoogte!