Ja hoor we zijn er weer !

sep 7, 2021

Van­mor­gen met z’n allen gro­te schoon­maak gehou­den, ramen gelapt, onze prach­ti­ge nieu­we leer­ling-kan­ti­ne en werk­plek­ken inge­richt en van­mid­dag was het zover we moch­ten onze leer­lin­gen van de klas­sen 2 t/m 6 ver­wel­ko­men. Leer­lin­gen ont­vin­gen hun roos­ters, maak­ten ken­nis met hun coa­ches en klas­ge­no­ten en om de zomer­va­kan­tie af te slui­ten een heer­lij­ke traktatie.
Mor­gen om 08.45 uur ont­van­gen wij onze nieu­we brug­klas­leer­lin­gen. Ook hen heten wij van har­te welkom !
Fijn om al die vro­lij­ke gezich­ten weer terug te zien, wij gaan er met z’n allen een prach­tig, leer­zaam jaar van maken !
W E L K O M    A L L E M A A L