Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier­on­der: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

BElang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.
Klik hier voor de school­gids 23-24
Klik hier de jaar­ka­len­der 23-24
Klik hier vakan­tie­re­ge­ling 23-24
Klik hier school­plan 23-24

Exa­men­re­gle­ment SVOPL 23-24 en PTA’s 23-24
Nieuws­brie­ven ouder[s]-verzorger[s] school­jaar 2023-2024
Boe­ken afhalen

Boe­ken afhalen

Bij­gaand het afhaal­sche­ma boe­ken 1e klas­sers en het sche­ma voor klas 2 t/m 6. De boe­ken voor de eer­ste klas­sen die­nen te wor­den opge­haald op Vrij­dag 25 augus­tus vol­gens onder­staand sche­ma in lokaal 117. Vraag maar even bij de…

Lees meer
Be Gra­te­ful

Be Gra­te­ful

Afge­lo­pen zon­dag, 28 mei, was de jaar­lijk­se doden­her­den­king op de Ame­ri­kaan­se mili­tai­re begraaf­plaats in Mar­gra­ten. De Ame­ri­ka­nen geden­ken op Memo­ri­al Day, in de Ver­e­nig­de Sta­ten altijd op de laat­ste maan­dag van de maand mei, alle gesneu­vel­de mili­tai­ren. Margraten…

Lees meer
Ita­li­aan­se leerlingen

Ita­li­aan­se leerlingen

Vier geta­len­teer­de Ita­li­aan­se leer­lin­gen uit Luc­ca [Ita­lië] vol­gen in het kader van een Eras­mus pro­ject vier weken les­sen op het Bernardinuscollege. Ze bren­gen de Ita­li­aan­se zon naar school!

Lees meer
Ber­lijn­reis

Ber­lijn­reis

Twee­de groep Ber­lijn heeft het super naar hun zin #berlin#behappy having fun

Lees meer
Ber­lijn­reis

Ber­lijn­reis

Moch­ten jul­lie de leer­lin­gen van athe­ne­um 5 gemist heb­ben de afge­lo­pen dagen… Zij zijn op reis in Ber­lijn. Wat een leu­ke berich­ten kre­gen we van hen door: “Top dagen gehad. Ber­lin Unter­wel­ten bezocht en de stad drie uur lang met de fiets ver­kend. ” en “Ook vandaag…

Lees meer
Dag 3 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 3 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Op deze laat­ste pro­ject­dag heb­ben de leer­lin­gen weer veel gebrain­stormd, gesport en ‘gemind­map­ped’. Naast alle tof­fe uit­stap­jes stond voor­al het pro­ject Kika cen­traal. Bernardinuscollege ver­bindt zich voor lan­ge­re tijd aan Kika. Onder lei­ding van Randy Stof­berg en…

Lees meer
Dag 2 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 2 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

De sfeer zat er goed in! Tij­dens de boot­camp voor Kika zijn de weer­go­den ons nog gun­stig gestemd en wordt er fana­tiek op los getraind. Zo kon­den de leer­lin­gen met de juis­te ener­gie gaan wer­ken aan de inno­va­tie opdracht Kika. Ook in het Lan­ge Jan Park hou­den de 1e…

Lees meer
Dag 1 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 1 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Maan­dag 8 mei was de aftrap van de Ber­nar­di­nus Bur­ger­schaps­da­gen! Onze leer­lin­gen gaan tij­dens deze pro­ject­da­gen aan de slag met een waan­zin­nig geva­ri­eerd pro­gram­ma. Pro­ject­co­ör­di­na­tor Isis Agou­zoul: “we laten leer­lin­gen niet alleen op school leren maar ook…

Lees meer
Be.OPEN

Be.OPEN

Zon­dag 22 janu­a­ri 2023 BE-OPEN van 11.00 - 14.00 uur Jul­lie zijn van har­te wel­kom… alle deu­ren staan open. Kom Bernardinuscollege ervaren!

Lees meer

Ber­nar­di­nus op Instagram

 

Be Welcome!! Vanaf nu is inschrijven mogelijk voor onze activiteiten! Zit jij in groep 7-8 en ben je benieuwd naar onze school! Schrijf je dan in via www.becomeourstudent.nl #bewelcome #benew #becurious
Euregio Leest is genieten van recente literatuur, van gedachten wisselen met leerlingen die ook graag lezen en een direct contact met de auteurs over taal- en landsgrenzen heen. Dit zijn de 6 geselecteerde boeken van hedendaagse Franse-, Duitse- en Nederlandse auteurs van dit jaar. Telkens zijn er 2 oorspronkelijk in het Frans, 2 in het Duits en 2 in het Nederlands geschreven. Heb je interesse? Loop even binnen bij meneer Lousberg of mevrouw Offermans.
Docenten Bernardinus bekogeld! 
Zie hele video via (2e) link in bio. En ontdek meteen hoe we het nieuwe schooljaar starten en welke punten komend schooljaar centraal staan! 

#BEcomewhoyouare #BEkogeld #backtoschool #introductieweek #speerpunten