Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

Belang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.
Klik hier voor de school­gids 22-23
Klik hier de Jaarkalender

Data wer­vings­ac­ti­vi­tei­ten 2022-2023

Data nog niet defi­ni­tief bekend

 

 

 

 

 

 

 

 

Infor­ma­tie ouder[s]/leerlingen

klik hier Ope­ning school­jaar 22-23
1e klas­sers

klik hier Ope­ning school­jaar 22-23
2e klas en hoger

klik hier Boe­ken inle­ve­ren en opha­len 22-23

klik hier School­va­kan­ties 22-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws­brie­ven ouder[s]-verzorger[s] school­jaar 2022-2023
Jaar­plan­ner 22 - 23

 klik hier jaar­plan­ner 2022-2023

De week tegen Pesten

De week tegen Pesten

De Week tegen Pes­ten (26 t/m 30 sep­tem­ber) is een jaar­lijks terug­ke­ren­de, belang­rij­ke week in het onder­wijs waar aan­dacht is voor pes­ten. Het mot­to dit jaar is “Grap­je? Moet toch kun­nen?! Grap­je! Moet toch kun­nen!? Waar­in extra aan­dacht gevraagd wordt voor de…

Lees meer
Wat is een school zon­der leerlingen…?

Wat is een school zon­der leerlingen…?

De school is al druk doen­de met de voor­be­rei­din­gen maar wat is een school zon­der leer­lin­gen? Wij ver­heu­gen ons zeer op jul­lie komst…denken jul­lie aan het opha­len van de boe­ken don­der­dag en vrij­dag. Fijn dat jul­lie er dan weer zijn ! Geniet nog van het vrije lange…

Lees meer
Intens ver­drie­tig

Intens ver­drie­tig

Van­daag heeft ons het tries­te nieuws bereikt dat een van onze leer­lin­gen plot­se­ling is over­le­den. Wij zijn spra­ke­loos! Onze gedach­ten zijn bij zijn fami­lie en vrien­den. Wij wen­sen ieder­een veel sterk­te bij dit verlies.

Lees meer
Wat heb­ben wij genoten

Wat heb­ben wij genoten

Vrij­dag 10 juni vond er een prach­tig onder­bouw­feest plaats. Wat heb­ben onze leer­lin­gen geno­ten! Dank­je­wel Mike voor licht en geluid en niet te ver­ge­ten onze leer­lin­gen­raad voor de orga­ni­sa­tie van dit prach­ti­ge feest. [video width=“720” height=“1280”…

Lees meer
Memo­ri­al Day Margraten

Memo­ri­al Day Margraten

Zon­dag 29 mei Net als wij op 4 mei onze oor­logs­do­den her­den­ken heeft Ame­ri­ka op de laat­ste maan­dag van mei ‘Memo­ri­al Day’. In Neder­land wordt dat tel­kens op de laat­ste zon­dag van mei gedaan. Op de Ame­ri­kaan­se begraaf­plaats in Mar­gra­ten, die bekend staat voor zijn…

Lees meer

Spon­sor­tocht en pro­ject­dag 15-04-2022

Gis­te­ren even geen les­sen voor de onder­bouw maar een geslaag­de spon­sor­tocht en pro­ject­dag. De opbrengst is voor Kin­de­ren op de vlucht. Van­mor­gen ver­rast door de Paas­haas. Ludie­ke actie van de leer­lin­gen­raad. Geweldig…wie heeft het…

Lees meer
Muziek-exa­men woens­dag 30 maart

Muziek-exa­­men woens­dag 30 maart

Op woens­dag­avond 30 maart vindt het exa­men­con­cert van de exa­men­leer­lin­gen muziek plaats. Ieder­een is van har­te uit­ge­no­digd om hier bij te zijn! De leer­lin­gen van de eind­exa­men­klas­sen havo 5 en vwo 6 zul­len geza­men­lijk een koor­stuk en een pop­stuk laten horen. Welke…

Lees meer
Be Chal­len­ged-mid­dag 16 februari

Be Chal­len­­ged-mid­­dag 16 februari

Op 16 feb. heb­ben maar liefst 170 leer­lin­gen van groep 7/8 deel­ge­no­men aan de Be Chal­len­ged mid­dag. Na ont­vangst door onze Ber­nar­di­nus leer­lin­gen wer­den ze rond­ge­leid door het gehe­le gebouw en volg­de ze twee mini­les­jes. Tij­dens deze work­shops heb­ben ze erva­ren hoe het…

Lees meer
2e Jaars Techna­si­um win­nen First Lego Lea­gue Limburg

2e Jaars Techna­si­um win­nen First Lego Lea­gue Limburg

Twee­de­jaars Techna­si­um leer­lin­gen van het Gym­na­si­um heb­ben de Cham­pi­ons Award van FIRST LEGO Lea­gue Lim­burg gewon­nen! Op naar de Bene­lux com­pe­ti­tie in Rot­ter­dam op 21 mei. Super gaaf! Van har­te gefe­li­ci­teerd! Mega trots op jul­lie. De Lim­bur­ger [video width=“640”…

Lees meer
Be-talen­ted

Be-talen­­ted

De infor­ma­tie­avond over talen­t­ont­wik­ke­ling en meer-en hoog­be­gaafd­heid op dins­dag 14 decem­ber van 19.00 uur tot 20.30 uur zal als gevolg van de coron­a­maat­re­ge­len ONLINE plaats­vin­den. Aan­mel­den kan via onder­staan­de link https://bit.ly/3CDKoso

Lees meer
Nevil­le.. ga maar mooie ster

Nevil­le.. ga maar mooie ster

Op woens­dag 10 novem­ber heb­ben wij  stil gestaan bij het ver­lies van onze leer­ling Nevil­le Hol­le­man. Iede­re klas heeft in de och­tend samen met de coach of men­tor Nevil­le her­dacht. Op ons sport­veld heb­ben wij een hart gevormd en bal­lon­nen de lucht in laten gaan ter…

Lees meer
Nevil­le niet meer in ons midden

Nevil­le niet meer in ons midden

Woens­dag­och­tend 3 novem­ber heeft ons het bericht bereikt dat een van onze leer­lin­gen, Nevil­le Hol­le­man is over­le­den. Wij zijn intens ver­drie­tig en ver­sla­gen. Wij voe­len mee met de fami­lie van Nevil­le en ieder­een die hem dier­baar is. Op dit moment gaat onze grootste…

Lees meer