Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier­on­der: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

Belang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.
Klik hier voor de school­gids 22-23
Klik hier de Jaarkalender

Be Gra­te­ful

Be Gra­te­ful

Afge­lo­pen zon­dag, 28 mei, was de jaar­lijk­se doden­her­den­king op de Ame­ri­kaan­se mili­tai­re begraaf­plaats in Mar­gra­ten. De Ame­ri­ka­nen geden­ken op Memo­ri­al Day, in de Ver­e­nig­de Sta­ten altijd op de laat­ste maan­dag van de maand mei, alle gesneu­vel­de mili­tai­ren. Margraten…

Lees meer
Ita­li­aan­se leerlingen

Ita­li­aan­se leerlingen

Vier geta­len­teer­de Ita­li­aan­se leer­lin­gen uit Luc­ca [Ita­lië] vol­gen in het kader van een Eras­mus pro­ject vier weken les­sen op het Bernardinuscollege. Ze bren­gen de Ita­li­aan­se zon naar school!

Lees meer
Ber­lijn­reis

Ber­lijn­reis

Twee­de groep Ber­lijn heeft het super naar hun zin #berlin#behappy having fun

Lees meer
Ber­lijn­reis

Ber­lijn­reis

Moch­ten jul­lie de leer­lin­gen van athe­ne­um 5 gemist heb­ben de afge­lo­pen dagen… Zij zijn op reis in Ber­lijn. Wat een leu­ke berich­ten kre­gen we van hen door: “Top dagen gehad. Ber­lin Unter­wel­ten bezocht en de stad drie uur lang met de fiets ver­kend. ” en “Ook vandaag…

Lees meer
Dag 3 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 3 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Op deze laat­ste pro­ject­dag heb­ben de leer­lin­gen weer veel gebrain­stormd, gesport en ‘gemind­map­ped’. Naast alle tof­fe uit­stap­jes stond voor­al het pro­ject Kika cen­traal. Bernardinuscollege ver­bindt zich voor lan­ge­re tijd aan Kika. Onder lei­ding van Randy Stof­berg en…

Lees meer
Dag 2 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 2 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

De sfeer zat er goed in! Tij­dens de boot­camp voor Kika zijn de weer­go­den ons nog gun­stig gestemd en wordt er fana­tiek op los getraind. Zo kon­den de leer­lin­gen met de juis­te ener­gie gaan wer­ken aan de inno­va­tie opdracht Kika. Ook in het Lan­ge Jan Park hou­den de 1e…

Lees meer
Dag 1 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Dag 1 | Ber­nar­di­nus Burgerschapsdagen

Maan­dag 8 mei was de aftrap van de Ber­nar­di­nus Bur­ger­schaps­da­gen! Onze leer­lin­gen gaan tij­dens deze pro­ject­da­gen aan de slag met een waan­zin­nig geva­ri­eerd pro­gram­ma. Pro­ject­co­ör­di­na­tor Isis Agou­zoul: “we laten leer­lin­gen niet alleen op school leren maar ook…

Lees meer
Be.OPEN

Be.OPEN

Zon­dag 22 janu­a­ri 2023 BE-OPEN van 11.00 - 14.00 uur Jul­lie zijn van har­te wel­kom… alle deu­ren staan open. Kom Bernardinuscollege ervaren!

Lees meer
Hoe maak je een ondernemingsplan?

Hoe maak je een ondernemingsplan?

Onder de titel “Onder­ne­mers gezocht” schre­ven zich 14 leer­lin­gen in om van maan­dag 7 tot en met woens­dag 9 novem­ber het pro­gram­ma “Hoe maak je een onder­ne­mings­plan?” te vol­gen. Er waren al 2 bedrij­ven actief bin­nen onze BBS, de zgn. juni­or com­pa­nies Bud­get Bakery en…

Lees meer
Be Inspi­red

Be Inspi­red

Be Inspi­red @bernardinus.college op 22 novem­ber ope­nen wij onze deu­ren voor leer­lin­gen en ouders van groep 7 en 8. We inspi­re­ren jul­lie graag over ons onder­wijs kom je ook? Aan­mel­den kan via www. beco­me­our­stu­dent .nl

Lees meer
Beroe­pen­voor­lich­tings­avond

Beroe­pen­voor­lich­tings­avond

Beroe­pen­voor­lich­tings­avond Wij zijn van plan een voor­lich­tings­avond te orga­ni­se­ren op 13 febru­a­ri 2023. Het tijd­stip van aan­vang is 19:00 uur met een (voor nu nog) onbe­ken­de eind­tijd. De eind­tijd wordt bepaald aan de hand van het aan­tal aan­mel­din­gen. Hierover…

Lees meer
Wis­kun­de olympiade

Wis­kun­de olympiade

Wis­kun­de olym­pi­a­de Eind sep­tem­ber heeft Milan Loo­m­ans van G64 deel­ge­no­men aan de fina­le van de Neder­land­se Wis­kun­de Olym­pi­a­de op de TUE te Eind­ho­ven. Het beha­len van de lan­de­lij­ke fina­le is altijd al een pres­ta­tie op zich. Voor Milan was dit zelfs de twee­de keer. Hij…

Lees meer

Ber­nar­di­nus op Instagram

 

Onze helden! Wat hebben ze het goed gedaan! Wij zijn net vertrokken met de bus en komen rond 19.15 uur aan! Zien we jullie bij de kaldeborn! Tot zo 🙋🏽‍♀️
Ondertussen op de plek…..