Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier­on­der: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

Belang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.
Klik hier voor de school­gids 22-23
Klik hier de Jaarkalender

Be Chal­len­ged-mid­dag 16 februari

Be Chal­len­­ged-mid­­dag 16 februari

Op 16 feb. heb­ben maar liefst 170 leer­lin­gen van groep 7/8 deel­ge­no­men aan de Be Chal­len­ged mid­dag. Na ont­vangst door onze Ber­nar­di­nus leer­lin­gen wer­den ze rond­ge­leid door het gehe­le gebouw en volg­de ze twee mini­les­jes. Tij­dens deze work­shops heb­ben ze erva­ren hoe het…

Lees meer
2e Jaars Techna­si­um win­nen First Lego Lea­gue Limburg

2e Jaars Techna­si­um win­nen First Lego Lea­gue Limburg

Twee­de­jaars Techna­si­um leer­lin­gen van het Gym­na­si­um heb­ben de Cham­pi­ons Award van FIRST LEGO Lea­gue Lim­burg gewon­nen! Op naar de Bene­lux com­pe­ti­tie in Rot­ter­dam op 21 mei. Super gaaf! Van har­te gefe­li­ci­teerd! Mega trots op jul­lie. De Lim­bur­ger [video width=“640”…

Lees meer
Be-talen­ted

Be-talen­­ted

De infor­ma­tie­avond over talen­t­ont­wik­ke­ling en meer-en hoog­be­gaafd­heid op dins­dag 14 decem­ber van 19.00 uur tot 20.30 uur zal als gevolg van de coron­a­maat­re­ge­len ONLINE plaats­vin­den. Aan­mel­den kan via onder­staan­de link https://bit.ly/3CDKoso

Lees meer
Nevil­le.. ga maar mooie ster

Nevil­le.. ga maar mooie ster

Op woens­dag 10 novem­ber heb­ben wij  stil gestaan bij het ver­lies van onze leer­ling Nevil­le Hol­le­man. Iede­re klas heeft in de och­tend samen met de coach of men­tor Nevil­le her­dacht. Op ons sport­veld heb­ben wij een hart gevormd en bal­lon­nen de lucht in laten gaan ter…

Lees meer
Nevil­le niet meer in ons midden

Nevil­le niet meer in ons midden

Woens­dag­och­tend 3 novem­ber heeft ons het bericht bereikt dat een van onze leer­lin­gen, Nevil­le Hol­le­man is over­le­den. Wij zijn intens ver­drie­tig en ver­sla­gen. Wij voe­len mee met de fami­lie van Nevil­le en ieder­een die hem dier­baar is. Op dit moment gaat onze grootste…

Lees meer
VECON BUSINESS SCHOOL

VECON BUSINESS SCHOOL

Ber­nar­di­nus opnieuw gecer­ti­fi­ceerd VECON BUSINESS SCHOOL Onze school heeft weder­om het cer­ti­fi­caat Busi­ness School ont­van­gen van VECON, de ver­e­ni­ging van vak­do­cen­ten eco­no­mie en bedrijfs­eco­no­mie. De acti­vi­tei­ten bin­nen de Ber­nar­di­nus Busi­ness School en de initiatieven…

Lees meer
Ja hoor we zijn er weer !

Ja hoor we zijn er weer !

Van­mor­gen met z’n allen gro­te schoon­maak gehou­den, ramen gelapt, onze prach­ti­ge nieu­we leer­ling-kan­ti­ne en werk­plek­ken inge­richt en van­mid­dag was het zover we moch­ten onze leer­lin­gen van de klas­sen 2 t/m 6 ver­wel­ko­men. Leer­lin­gen ont­vin­gen hun roos­ters, maak­ten kennis…

Lees meer
Spring­WIJ­zer, een samen­wer­king tus­sen INNOVO en SVOPL

Spring­WIJ­zer, een samen­wer­king tus­sen INNOVO en SVOPL

Een pro­ject­groep met collega’s van INNOVO, pri­mair onder­wijs (Huub Bec­kers, Kim Boels, Paola Eij­ken­boom Ani­que Schoon­brood) en Bernardinuscollege een school van SVOPL (Ingrid Otten­heijm), voor­ge­zet onder­wijs ont­wik­kel­de pak­ket­ten waar­mee zij (hoog) begaaf­de kinderen,…

Lees meer

aard­rijks­kun­de nospeedlimits

Met trots kun­nen wij hier schrij­ven dat Anne Hoo­ge­veen, Fedra Trie­pels en Quin­ten Kitse­laar uit 5 vwo alle drie alvast een prach­ti­ge 7 heb­ben laten note­ren op hun cij­fer­lijst bij het diplo­ma dat ze vol­gend jaar hopen te beha­len. Met veel eigen ini­ti­a­tief en hard…

Lees meer
Inda Gym­na­si­um uit Aachen

Inda Gym­na­si­um uit Aachen

Digi­ta­le ken­nis­ma­king met het Inda Gym­na­si­um uit Aachen De heren. P.P. Lens­sen en J de Heer heb­ben twee jaar gele­den op ver­zoek van de gemeen­te Heer­len en het bestuur van SVOPL een pro­ject­plan geschre­ven in het kader van de Eure­gio GROS-over­een­komst. Nadat het…

Lees meer
Enque­te leer­lin­gen, ouder[s] en collega’s

Enque­te leer­lin­gen, ouder[s] en collega’s

Laatst heb­ben we een gro­te enquê­te gehou­den onder leer­lin­gen, ouders en col­le­ga’s. Ondanks coro­na heb­ben we op vele fron­ten een ver­be­te­ring laten zien. De tevre­den­heid over lera­ren en stu­die­coa­ches was sig­ni­fi­cant beter in ver­ge­lij­king met een jaar eer­der; op alle…

Lees meer
BE gra­du­a­ted

BE gra­du­a­ted

Fij­ne feest­stem­ming op school… Op de foto een klein deel van onze geslaag­den. Pro­fi­ci­at alle­maal! We heb­ben het natuur­lijk gevierd met taart, bal­lon­nen en een rode loper! Heel veel suc­ces voor de leer­lin­gen die nog een twee­de ron­de te gaan heb­ben. You can do it!

Lees meer

Ber­nar­di­nus op Instagram

 

Schrijf je in voor Be our guest! Op woensdag 8 februari zijn jullie van harte welkom een kijkje te komen nemen bij ons op school. Tijdens een schooldag krijg je dan een rondleiding om te zien hoe een dagje Bernardinus eruit ziet. Neem je ouders mee!
Help meneer Bertram naar de finale van het LVK!
 
Op vrijdag 27-01 en zaterdag 28-01 kunnen jullie de leukste docent Duits van onze school, meneer Bertram, bewonderen in de halve finale van het LVK (Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer). Jullie kunnen hem helpen de finale te bereiken! Hoe? Dat leggen we hieronder even uit!
 
Op vrijdag 27-01 van 18:00 tot 20:00 uur en op zaterdag 28-01 van 10:00 tot 12:00 uur wordt de 3e halve finale uitgezonden. Na de uitzending kunnen jullie een half uur lang stemmen. Dit doe je door een SMS te sturen naar 4004, met daarin LVK(spatie)46. Je mag op vrijdag en zaterdag stemmen. Let op! Aan het stemmen zijn wel SMS-kosten verbonden.
 
Wil je het nummer eens beluisteren? Klik dan op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=wK4PNLXY3LM
 
(Al)aaf!, (Al)aaf!, (Al)aaf!
Zondag 22 januari 2023 zijn jullie van harte welkom op onze open dag! Kom gezellig kijken en het Bernardinuscollege ervaren! Zien we jou ook?🙋‍♀️
Wij hebben een prins op Bernardinus!

Onze leerling Rowdy Dohmen is uitgeroepen tot de nieuwe Jeugdprins Rowdy I van JCV de Prengelkes te Schinveld.
Rowdy is 15 jaar. Hij zit bij ons in 4 havo en zijn hobby’s zijn slagwerk bij Fanfare Sint Lambertus en vechtsport Taekwondo waar hij momenteel voor de 1e Dan oefent bij Pal Gwe in Brunssum.
Hij is al 10 jaar lid van de Prengelkes. Zijn vader was de eerste Jeugdprins van de Prengelkes, zijn opa van de Zandhaze en zijn oma van de Uule.

Wij wensen Rowdy een geweldige tijd toe!
Winterfeest leerjaar 1 en 2 ☃️❄️☃️ we zijn er helemaal klaar voor! Tot morgen ❄️☃️🙋🏽‍♀️
Bernardinuscollege Heerlen  BegaafdheidsProfielSchool.
Het bestuur van de Vereniging BPS heeft ons op 12 december laten weten dat het Bernardinuscollege voor 4 jaar het predicaat BegaafdheidsProfielSchool mag dragen.
"Het Bernardinuscollege geeft met een grote bevlogenheid vorm aan het onderwijs voor en ondersteuning van leerlingen met een sterk ontwikkelingspotentieel. De enorme drive op papier is ook in de praktijk werkelijkheid"
Wij zijn trots en gaan verder met de ingeslagen weg om onderwijs en begeleiding te bieden voor de leerling met het motto "voor elk kind het beste onderwijs"