Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

School­gids 2020-2021

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.

Klik hier  ont­wik­kel­per­spec­tief leer­ling 2020-2021

Nieuws­brie­ven

Lees hier­on­der al onze nieuws­brie­ven nog even na. 

Be Olym­pic

Be Olym­pic

Gedu­ren­de het school­jaar orga­ni­seert het Bernardinuscollege enke­le acti­vi­tei­ten die spe­ci­aal gericht zijn voor leer­lin­gen uit groep 8 die inte­res­se heb­ben in het Gym­na­si­um onder­wijs. Maan­dag 16 novem­ber wordt er op het Bernardinuscollege een eer­ste middag…

Lees meer
Fran­cis­cus­feest 2020

Fran­cis­cus­feest 2020

Coronatijd…en ons Fran­cis­cus­feest? Onze orga­ni­sa­to­ren heb­ben het toch voor elkaar gekre­gen. Leer­lin­gen begon­nen de dag met het My Cli­ma­te Acti­on-spel. Daar­na heb­ben de leer­lin­gen, in klei­ne groep­jes zwerf­af­val ver­za­meld. Het spon­sor­geld wat de leer­lin­gen online…

Lees meer
Infor­ma­tie-avon­den 14 t/m 17 sep­tem­ber 2020

Infor­­ma­­tie-avon­­den 14 t/m 17 sep­tem­ber 2020

14 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Athe­ne­um 6 15 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Athe­ne­um 6 Infor­ma­tie­avond Havo 5 16 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Gym­na­si­um 6 17 sep­tem­ber 2020 Infor­ma­tie­avond Havo 5 Bericht over deze infor­ma­tie­avond ont­van­gen jul­lie via de mail van…

Lees meer
Ben je thuis, ziek of in quarantaine

Ben je thuis, ziek of in quarantaine

Je moet als je thuis bent van­we­ge klach­ten of als je in qua­ran­tai­ne bent gewoon de les­sen vol­gen. Je infor­meert je coach/mentor en vak­do­cent en je logt in via MS Teams (kanaal van je vak­do­cent). De leer­doe­len, instruc­tie kun je vol­gen daar­na kun je zelf­stan­dig aan het…

Lees meer
Ieder kind heeft talent[en]

Ieder kind heeft talent[en]

Ieder kind heeft talent[en]…deze duur­zaam tot bloei laten komen, is ons doel.   Bron: duur­zaam­heids­krant Gemeen­te Heer­len 2020

Lees meer