Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier­on­der: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

BElang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.
Klik hier voor de school­gids 23-24
Klik hier voor de school­gids 24-25

Klik hier de jaar­ka­len­der 23-24
Klik hier vakan­tie­re­ge­ling 23-24
Klik hier school­plan 23-24
Klik op onder­staan­de link pro­fiel­keu­ze­boek­jes Gym/Ath/Havo

Exa­men­re­gle­ment SVOPL 23-24 en PTA’s 23-24
Pro­fiel­keu­ze­boek­jes Havo/Atheneum/Gymnasium

 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Havo
 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Athe­ne­um
 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Gymnasium

 

 

Hoe maak je een ondernemingsplan?

Hoe maak je een ondernemingsplan? 

Onder de titel “Onder­ne­mers gezocht” schre­ven zich 14 leer­lin­gen in om van maan­dag 7 tot en met woens­dag 9 novem­ber het pro­gram­ma “Hoe maak je een onder­ne­mings­plan?” te vol­gen. Er waren al 2 bedrij­ven actief bin­nen onze BBS, de zgn. juni­or com­pa­nies Bud­get Bakery en…

Lees meer
Be Inspi­red

Be Inspired 

Be Inspi­red @bernardinus.college op 22 novem­ber ope­nen wij onze deu­ren voor leer­lin­gen en ouders van groep 7 en 8. We inspi­re­ren jul­lie graag over ons onder­wijs kom je ook? Aan­mel­den kan via www. beco­me­our­stu­dent .nl

Lees meer
Beroe­pen­voor­lich­tings­avond

Beroepenvoorlichtingsavond 

Beroe­pen­voor­lich­tings­avond Wij zijn van plan een voor­lich­tings­avond te orga­ni­se­ren op 13 febru­a­ri 2023. Het tijd­stip van aan­vang is 19:00 uur met een (voor nu nog) onbe­ken­de eind­tijd. De eind­tijd wordt bepaald aan de hand van het aan­tal aan­mel­din­gen. Hierover…

Lees meer
Wis­kun­de olympiade

Wis­kun­de olympiade 

Wis­kun­de olym­pi­a­de Eind sep­tem­ber heeft Milan Loo­m­ans van G64 deel­ge­no­men aan de fina­le van de Neder­land­se Wis­kun­de Olym­pi­a­de op de TUE te Eind­ho­ven. Het beha­len van de lan­de­lij­ke fina­le is altijd al een pres­ta­tie op zich. Voor Milan was dit zelfs de twee­de keer. Hij…

Lees meer
De week tegen Pesten

De week tegen Pesten 

De Week tegen Pes­ten (26 t/m 30 sep­tem­ber) is een jaar­lijks terug­ke­ren­de, belang­rij­ke week in het onder­wijs waar aan­dacht is voor pes­ten. Het mot­to dit jaar is “Grap­je? Moet toch kun­nen?! Grap­je! Moet toch kun­nen!? Waar­in extra aan­dacht gevraagd wordt voor de…

Lees meer
Wat is een school zon­der leerlingen…?

Wat is een school zon­der leerlingen…? 

De school is al druk doen­de met de voor­be­rei­din­gen maar wat is een school zon­der leer­lin­gen? Wij ver­heu­gen ons zeer op jul­lie komst…denken jul­lie aan het opha­len van de boe­ken don­der­dag en vrij­dag. Fijn dat jul­lie er dan weer zijn ! Geniet nog van het vrije lange…

Lees meer
Intens ver­drie­tig

Intens verdrietig 

Van­daag heeft ons het tries­te nieuws bereikt dat een van onze leer­lin­gen plot­se­ling is over­le­den. Wij zijn spra­ke­loos! Onze gedach­ten zijn bij zijn fami­lie en vrien­den. Wij wen­sen ieder­een veel sterk­te bij dit verlies.

Lees meer
Wat heb­ben wij genoten

Wat heb­ben wij genoten 

Vrij­dag 10 juni vond er een prach­tig onder­bouw­feest plaats. Wat heb­ben onze leer­lin­gen geno­ten! Dank­je­wel Mike voor licht en geluid en niet te ver­ge­ten onze leer­lin­gen­raad voor de orga­ni­sa­tie van dit prach­ti­ge feest. [video width=“720” height=“1280”…

Lees meer
Memo­ri­al Day Margraten

Memo­ri­al Day Margraten 

Zon­dag 29 mei Net als wij op 4 mei onze oor­logs­do­den her­den­ken heeft Ame­ri­ka op de laat­ste maan­dag van mei ‘Memo­ri­al Day’. In Neder­land wordt dat tel­kens op de laat­ste zon­dag van mei gedaan. Op de Ame­ri­kaan­se begraaf­plaats in Mar­gra­ten, die bekend staat voor zijn…

Lees meer

Spon­sor­tocht en pro­ject­dag 15-04-2022 

Gis­te­ren even geen les­sen voor de onder­bouw maar een geslaag­de spon­sor­tocht en pro­ject­dag. De opbrengst is voor Kin­de­ren op de vlucht. Van­mor­gen ver­rast door de Paas­haas. Ludie­ke actie van de leer­lin­gen­raad. Geweldig…wie heeft het…

Lees meer
Muziek-exa­men woens­dag 30 maart

Muziek-exa­­men woens­dag 30 maart 

Op woens­dag­avond 30 maart vindt het exa­men­con­cert van de exa­men­leer­lin­gen muziek plaats. Ieder­een is van har­te uit­ge­no­digd om hier bij te zijn! De leer­lin­gen van de eind­exa­men­klas­sen havo 5 en vwo 6 zul­len geza­men­lijk een koor­stuk en een pop­stuk laten horen. Welke…

Lees meer
Be Chal­len­ged-mid­dag 16 februari

Be Chal­len­­ged-mid­­dag 16 februari 

Op 16 feb. heb­ben maar liefst 170 leer­lin­gen van groep 7/8 deel­ge­no­men aan de Be Chal­len­ged mid­dag. Na ont­vangst door onze Ber­nar­di­nus leer­lin­gen wer­den ze rond­ge­leid door het gehe­le gebouw en volg­de ze twee mini­les­jes. Tij­dens deze work­shops heb­ben ze erva­ren hoe het…

Lees meer

Ber­nar­di­nus op Instagram

 

Happy birthday to us! 👑 Bernardinuscollege viert dit jaar haar 110e verjaardag 🥳🤩. Wat een mijlpaal he!
BEcome BEcome BEcome who you are.... Ter ere van onze 110e (!) verjaardag dit jaar hebben we een nieuwe song gemaakt: Maaike, Jenna, Luca, Celeste, Rachelle, Mart, Jeu, Jos, Jan, Wiel en Sasha hebben samen gemusiceerd, geschreven, gespeeld, gezongen én gemonteerd aan deze productie. 

HAPPY BIRTHDAY TO US! 
Link in bio: 110 jaar
Be student for a day!!!! Zit jij in groep 7 of 8? Ben jij benieuwd naar Bernardinus? Schrijf je nu in voor onze activiteit via becomeourstudent.nl #beabernardijn #bethere
Be Welcome!! Vanaf nu is inschrijven mogelijk voor onze activiteiten! Zit jij in groep 7-8 en ben je benieuwd naar onze school! Schrijf je dan in via www.becomeourstudent.nl #bewelcome #benew #becurious
Euregio Leest is genieten van recente literatuur, van gedachten wisselen met leerlingen die ook graag lezen en een direct contact met de auteurs over taal- en landsgrenzen heen. Dit zijn de 6 geselecteerde boeken van hedendaagse Franse-, Duitse- en Nederlandse auteurs van dit jaar. Telkens zijn er 2 oorspronkelijk in het Frans, 2 in het Duits en 2 in het Nederlands geschreven. Heb je interesse? Loop even binnen bij meneer Lousberg of mevrouw Offermans.
Docenten Bernardinus bekogeld! 
Zie hele video via (2e) link in bio. En ontdek meteen hoe we het nieuwe schooljaar starten en welke punten komend schooljaar centraal staan! 

#BEcomewhoyouare #BEkogeld #backtoschool #introductieweek #speerpunten
Dit fout­be­richt is alleen zicht­baar voor de Word­Press admins
Er is een pro­bleem met je Inst­agram feed.