Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier­on­der: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

BElang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.
Klik hier voor de school­gids 23-24
Klik hier voor de school­gids 24-25

Klik hier de jaar­ka­len­der 23-24
Klik hier vakan­tie­re­ge­ling 23-24
Klik hier school­plan 23-24
Klik op onder­staan­de link pro­fiel­keu­ze­boek­jes Gym/Ath/Havo

Exa­men­re­gle­ment SVOPL 23-24 en PTA’s 23-24
Pro­fiel­keu­ze­boek­jes Havo/Atheneum/Gymnasium

 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Havo
 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Athe­ne­um
 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Gymnasium

 

 

2e Jaars Techna­si­um win­nen First Lego Lea­gue Limburg

2e Jaars Techna­si­um win­nen First Lego Lea­gue Limburg 

Twee­de­jaars Techna­si­um leer­lin­gen van het Gym­na­si­um heb­ben de Cham­pi­ons Award van FIRST LEGO Lea­gue Lim­burg gewon­nen! Op naar de Bene­lux com­pe­ti­tie in Rot­ter­dam op 21 mei. Super gaaf! Van har­te gefe­li­ci­teerd! Mega trots op jul­lie. De Lim­bur­ger [video width=“640”…

Lees meer
Be-talen­ted

Be-talented 

De infor­ma­tie­avond over talen­t­ont­wik­ke­ling en meer-en hoog­be­gaafd­heid op dins­dag 14 decem­ber van 19.00 uur tot 20.30 uur zal als gevolg van de coron­a­maat­re­ge­len ONLINE plaats­vin­den. Aan­mel­den kan via onder­staan­de link https://bit.ly/3CDKoso

Lees meer
Nevil­le.. ga maar mooie ster

Nevil­le.. ga maar mooie ster 

Op woens­dag 10 novem­ber heb­ben wij  stil gestaan bij het ver­lies van onze leer­ling Nevil­le Hol­le­man. Iede­re klas heeft in de och­tend samen met de coach of men­tor Nevil­le her­dacht. Op ons sport­veld heb­ben wij een hart gevormd en bal­lon­nen de lucht in laten gaan ter…

Lees meer
Nevil­le niet meer in ons midden

Nevil­le niet meer in ons midden 

Woens­dag­och­tend 3 novem­ber heeft ons het bericht bereikt dat een van onze leer­lin­gen, Nevil­le Hol­le­man is over­le­den. Wij zijn intens ver­drie­tig en ver­sla­gen. Wij voe­len mee met de fami­lie van Nevil­le en ieder­een die hem dier­baar is. Op dit moment gaat onze grootste…

Lees meer
VECON BUSINESS SCHOOL

VECON BUSINESS SCHOOL 

Ber­nar­di­nus opnieuw gecer­ti­fi­ceerd VECON BUSINESS SCHOOL Onze school heeft weder­om het cer­ti­fi­caat Busi­ness School ont­van­gen van VECON, de ver­e­ni­ging van vak­do­cen­ten eco­no­mie en bedrijfs­eco­no­mie. De acti­vi­tei­ten bin­nen de Ber­nar­di­nus Busi­ness School en de initiatieven…

Lees meer
Ja hoor we zijn er weer !

Ja hoor we zijn er weer ! 

Van­mor­gen met z’n allen gro­te schoon­maak gehou­den, ramen gelapt, onze prach­ti­ge nieu­we leer­ling-kan­ti­ne en werk­plek­ken inge­richt en van­mid­dag was het zover we moch­ten onze leer­lin­gen van de klas­sen 2 t/m 6 ver­wel­ko­men. Leer­lin­gen ont­vin­gen hun roos­ters, maak­ten kennis…

Lees meer
Spring­WIJ­zer, een samen­wer­king tus­sen INNOVO en SVOPL

Spring­WIJ­zer, een samen­wer­king tus­sen INNOVO en SVOPL 

Een pro­ject­groep met collega’s van INNOVO, pri­mair onder­wijs (Huub Bec­kers, Kim Boels, Paola Eij­ken­boom Ani­que Schoon­brood) en Bernardinuscollege een school van SVOPL (Ingrid Otten­heijm), voor­ge­zet onder­wijs ont­wik­kel­de pak­ket­ten waar­mee zij (hoog) begaaf­de kinderen,…

Lees meer

aard­rijks­kun­de nospeedlimits 

Met trots kun­nen wij hier schrij­ven dat Anne Hoo­ge­veen, Fedra Trie­pels en Quin­ten Kitse­laar uit 5 vwo alle drie alvast een prach­ti­ge 7 heb­ben laten note­ren op hun cij­fer­lijst bij het diplo­ma dat ze vol­gend jaar hopen te beha­len. Met veel eigen ini­ti­a­tief en hard…

Lees meer
Inda Gym­na­si­um uit Aachen

Inda Gym­na­si­um uit Aachen 

Digi­ta­le ken­nis­ma­king met het Inda Gym­na­si­um uit Aachen De heren. P.P. Lens­sen en J de Heer heb­ben twee jaar gele­den op ver­zoek van de gemeen­te Heer­len en het bestuur van SVOPL een pro­ject­plan geschre­ven in het kader van de Eure­gio GROS-over­een­komst. Nadat het…

Lees meer
Enque­te leer­lin­gen, ouder[s] en collega’s

Enque­te leer­lin­gen, ouder[s] en collega’s

Laatst heb­ben we een gro­te enquê­te gehou­den onder leer­lin­gen, ouders en col­le­ga’s. Ondanks coro­na heb­ben we op vele fron­ten een ver­be­te­ring laten zien. De tevre­den­heid over lera­ren en stu­die­coa­ches was sig­ni­fi­cant beter in ver­ge­lij­king met een jaar eer­der; op alle…

Lees meer
BE gra­du­a­ted

BE graduated 

Fij­ne feest­stem­ming op school… Op de foto een klein deel van onze geslaag­den. Pro­fi­ci­at alle­maal! We heb­ben het natuur­lijk gevierd met taart, bal­lon­nen en een rode loper! Heel veel suc­ces voor de leer­lin­gen die nog een twee­de ron­de te gaan heb­ben. You can do it!

Lees meer
Kel­ly Reger­schot maakt cen­traal exa­men A VWO.

Kel­ly Reger­schot maakt cen­traal exa­men A VWO. 

Kel­ly, oud leer­ling, kamer­lid voor de VVD tot en met maart 2021 en oud-direc­teur van IBA Park­stad, heeft maan­dag 17 mei het exa­men wis­kun­de A gemaakt. “Van­af Hemel­vaarts­dag heb ik mij voor­be­reid op dit exa­men, met dank voor de hulp van wis­kun­de­do­cent Brech­je van…

Lees meer

Ber­nar­di­nus op Instagram

 

Happy birthday to us! 👑 Bernardinuscollege viert dit jaar haar 110e verjaardag 🥳🤩. Wat een mijlpaal he!
BEcome BEcome BEcome who you are.... Ter ere van onze 110e (!) verjaardag dit jaar hebben we een nieuwe song gemaakt: Maaike, Jenna, Luca, Celeste, Rachelle, Mart, Jeu, Jos, Jan, Wiel en Sasha hebben samen gemusiceerd, geschreven, gespeeld, gezongen én gemonteerd aan deze productie. 

HAPPY BIRTHDAY TO US! 
Link in bio: 110 jaar
Be student for a day!!!! Zit jij in groep 7 of 8? Ben jij benieuwd naar Bernardinus? Schrijf je nu in voor onze activiteit via becomeourstudent.nl #beabernardijn #bethere
Be Welcome!! Vanaf nu is inschrijven mogelijk voor onze activiteiten! Zit jij in groep 7-8 en ben je benieuwd naar onze school! Schrijf je dan in via www.becomeourstudent.nl #bewelcome #benew #becurious
Euregio Leest is genieten van recente literatuur, van gedachten wisselen met leerlingen die ook graag lezen en een direct contact met de auteurs over taal- en landsgrenzen heen. Dit zijn de 6 geselecteerde boeken van hedendaagse Franse-, Duitse- en Nederlandse auteurs van dit jaar. Telkens zijn er 2 oorspronkelijk in het Frans, 2 in het Duits en 2 in het Nederlands geschreven. Heb je interesse? Loop even binnen bij meneer Lousberg of mevrouw Offermans.
Docenten Bernardinus bekogeld! 
Zie hele video via (2e) link in bio. En ontdek meteen hoe we het nieuwe schooljaar starten en welke punten komend schooljaar centraal staan! 

#BEcomewhoyouare #BEkogeld #backtoschool #introductieweek #speerpunten
Dit fout­be­richt is alleen zicht­baar voor de Word­Press admins
Er is een pro­bleem met je Inst­agram feed.