Moet je weten

 

Actu­e­le infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten bin­nen onze school en de weke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief vind je hier­on­der: de laat­ste school­gids, het hand­boek voor alle acti­vi­tei­ten, exa­men­re­gle­ment en afspra­ken bin­nen de school én.. het vakan­tie­roos­ter en de jaarplanner.

BElang­rij­ke links

Wij nodi­gen je graag uit om bij vra­gen con­tact met ons te zoe­ken, zodat wij je per­soon­lijk kun­nen bij­pra­ten. Denk gerust met ons mee en deel tips en tops met ons, zodat de school­gids steeds meer groeit in de komen­de jaren.

Klik hier voor de school­gids 24-25

Klik hier de jaar­ka­len­der 24-25
Klik hier vakan­tie­re­ge­ling 24-25
Klik hier school­plan 23-27
Klik hier ope­ning school­jaar 1e leer­jaar
Klik hier ope­ning school­jaar 2e t/m 6e leer­jaar
Klik hier lokaal­in­de­ling 20 augus­tus 2024
Klik hier sche­ma afha­len boeken

Exa­men­re­gle­ment SVOPL 23-24 en PTA’s 23-24
Pro­fiel­keu­ze­boek­jes Havo/Atheneum/Gymnasium

 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Havo
 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Athe­ne­um
 Klik hier pro­fiel­keu­ze­boek­je Gymnasium

 

 

Kel­ly Reger­schot maakt cen­traal exa­men A VWO.

Kel­ly Reger­schot maakt cen­traal exa­men A VWO.

Kel­ly, oud leer­ling, kamer­lid voor de VVD tot en met maart 2021 en oud-direc­teur van IBA Park­stad, heeft maan­dag 17 mei het exa­men wis­kun­de A gemaakt. “Van­af Hemel­vaarts­dag heb ik mij voor­be­reid op dit exa­men, met dank voor de hulp van wis­kun­de­do­cent Brech­je van…

Lees meer
Voor ieder­een uit groep 8

Voor ieder­een uit groep 8

Door de vei­lig­heids­maat­re­ge­len van de over­heid is het niet moge­lijk de geplan­de acti­vi­tei­ten (BE chal­len­ged work­shops op woens­dag­mid­dag en de BE one of us dag van een brug­klas­ser op de vrij­da­gen) op school te laten door­gaan. Daar­om heb­ben we een ont­zet­tend leuk en…

Lees meer
Brief 4-2-2021 lock­down 2

Brief 4-2-2021 lock­down 2

Prak­ti­sche infor­ma­tie als gevolg van de lock­down t/m 1 maart 2021 Brief col­le­ge van Bestuur ver­len­ging slui­ting scholen 

Lees meer
Be Chal­len­ged groep 7 en 8

Be Chal­len­ged groep 7 en 8

Op 9 decem­ber is de eer­ste BE Chal­len­ged mid­dag van start gegaan voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8. Er heeft dit school­jaar zelfs een leer­ling mee­ge­daan uit groep 6. Maar liefst 93 leer­lin­gen heb­ben deelgenomen…

Lees meer
Heer­lij­ke werksfeer

Heer­lij­ke werksfeer

Als de Max v.d. Schoot­zaal niet gere­ser­veerd is voor een ver­ga­de­ring dan mogen wij genie­ten van een pia­no­con­cert van onze leer­lin­gen. Heer­lij­ke werksfeer!

Lees meer
Be Olym­pic

Be Olym­pic

Maan­dag 16 novem­ber zijn een 18-tal plus­leer­lin­gen naar het Bernardinuscollege geko­men om in het kader van de vak­ken Grieks, Latijn, Bio­lo­gie en Kunst ken­nis te maken met het gym­na­si­um onder­wijs wat in het teken stond van de Olym­pi­sche Spe­len. Onder bege­lei­ding van…

Lees meer
Be stu­dent for one day

Be stu­dent for one day

Be Stu­dent for a day. Van­mid­dag bezoch­ten een 180 tal groep 7/8 leer­lin­gen onze school. Sfeerproeven…hoe gaat het er op het Bernardinuscollege aan toe? Leer­lin­gen gin­gen aan het werk in het Techna­si­um, bij Cam­brid­ge Engels en volg­den een talen­tuur net als onze…

Lees meer
11e van de 11e

11e van de 11e

Als Lim­burg­se sjoe­ël hao­te vier ing Lim­burg­se tra­di­tie in iere. Van­daag voor alle Ber­nar­dij­nen een over­heer­lij­ke non­ne­vot, deels tra­di­tie­ge­trouw maar ook omdat de leer­lin­gen afge­lo­pen week ont­zet­tend hard gewerkt heb­ben aan de proef­wer­ken, SE’s en toet­sen. [gal­lery…

Lees meer
Be Stu­dent for a day

Be Stu­dent for a day

Wij zijn er hele­maal klaar voor…morgen de 11e van de 11e is het zover. Groep 7/8 leer­lin­gen proe­ven de sfeer op school. Zij kun­nen een kijk­je nemen en zelf mee­doen in het Techna­si­um of bij Cam­brid­ge Engels een  talen­tuur vol­gen net als onze hui­di­ge bruigklassers.…

Lees meer

Ber­nar­di­nus op Instagram

 

Happy birthday to us! 👑 Bernardinuscollege viert dit jaar haar 110e verjaardag 🥳🤩. Wat een mijlpaal he!
BEcome BEcome BEcome who you are.... Ter ere van onze 110e (!) verjaardag dit jaar hebben we een nieuwe song gemaakt: Maaike, Jenna, Luca, Celeste, Rachelle, Mart, Jeu, Jos, Jan, Wiel en Sasha hebben samen gemusiceerd, geschreven, gespeeld, gezongen én gemonteerd aan deze productie. 

HAPPY BIRTHDAY TO US! 
Link in bio: 110 jaar
Be student for a day!!!! Zit jij in groep 7 of 8? Ben jij benieuwd naar Bernardinus? Schrijf je nu in voor onze activiteit via becomeourstudent.nl #beabernardijn #bethere
Be Welcome!! Vanaf nu is inschrijven mogelijk voor onze activiteiten! Zit jij in groep 7-8 en ben je benieuwd naar onze school! Schrijf je dan in via www.becomeourstudent.nl #bewelcome #benew #becurious
Euregio Leest is genieten van recente literatuur, van gedachten wisselen met leerlingen die ook graag lezen en een direct contact met de auteurs over taal- en landsgrenzen heen. Dit zijn de 6 geselecteerde boeken van hedendaagse Franse-, Duitse- en Nederlandse auteurs van dit jaar. Telkens zijn er 2 oorspronkelijk in het Frans, 2 in het Duits en 2 in het Nederlands geschreven. Heb je interesse? Loop even binnen bij meneer Lousberg of mevrouw Offermans.
Docenten Bernardinus bekogeld! 
Zie hele video via (2e) link in bio. En ontdek meteen hoe we het nieuwe schooljaar starten en welke punten komend schooljaar centraal staan! 

#BEcomewhoyouare #BEkogeld #backtoschool #introductieweek #speerpunten
Dit fout­be­richt is alleen zicht­baar voor de Word­Press admins
Er is een pro­bleem met je Inst­agram feed.