Nevil­le.. ga maar mooie ster

nov 11, 2021

Op woens­dag 10 novem­ber heb­ben wij  stil gestaan bij het ver­lies van onze leer­ling Nevil­le Hol­le­man. Iede­re klas heeft in de och­tend samen met de coach of men­tor Nevil­le her­dacht. Op ons sport­veld heb­ben wij een hart gevormd en bal­lon­nen de lucht in laten gaan ter nage­dach­te­nis aan Neville.

De Max van der Schoot zaal is door vrien­den en klas­ge­no­ten van Nevil­le inge­richt als herdenkplek.
Je kunt deze plek bezoe­ken tot en met woens­dag 17 novem­ber a.s..

IN MEMORIAM
NEVILLE HOLLEMAN

Dag Nevil­le,

Wij schui­len nu in ver­sla­gen­heid bij elkaar.
En het afscheid nemen valt ons zo onge­loof­lijk zwaar.
Het afscheid van jou, onze vriend, onze klas­ge­noot, een Bernardijn,
waar­na het leven voor ons allen nooit meer hele­maal het­zelf­de zal zijn.

Jij, zo bij­zon­der in je den­ken, zo uniek en fijn als mens.
Jij, die zon­der dat wij het wis­ten, een stap wil­de zet­ten over de levensgrens.
Je ver­lang­de zo naar rust en ondanks alle warm­te om je heen kon je die niet vinden.
Het ver­lan­gen naar stil­te werd te groot en niets of nie­mand kon jou nog aan dit leven binden.

Jij ging stil van ons weg, na een aan­grij­pend bericht dat ons hart deed verscheuren.
Waar­in je de men­sen om je heen bedank­te en je zelfs ver­ont­schul­dig­de voor wat ging gebeuren.
Maar je was dui­de­lijk, dit was wat jij wil­de, deze keu­ze was aan jou.
Dat zul­len we res­pec­te­ren, ook al zijn er heel veel vra­gen en is er veel ver­driet nou.

We zul­len de mooie her­in­ne­rin­gen aan jou koes­te­ren en delen.
Nu wordt des temeer dui­de­lijk dat je indruk hebt gemaakt op zo velen.
Fysiek ben je niet meer in ons mid­den, maar de her­in­ne­ring aan jou zal voor altijd bij ons zijn.
Wij hopen dat je rust hebt gevon­den op een plek die warm voelt, vei­lig en fijn.

Dag Nevil­le, jij unie­ke, vrien­de­lij­ke, lie­ve, slim­me, grap­pi­ge en bedacht­za­me jongeman.

We zul­len je nooit vergeten.