Voor elk kind het bes­te onderwijs

Park­stad Lim­burg is gebouwd op een rij­ke bodem. Het is door­drenkt met de his­to­rie van een Romeins han­dels­cen­trum, mid­del­eeuw­se rid­ders en ede­len, mijn­wer­kers die boren naar zwart goud, de daar­op­vol­gen­de tran­si­tie­ja­ren in armoe­de en werk­loos­heid en het opstaan van­uit lief­de voor erf­goed, cul­tuur en natuur. Als school van SVO|PL koes­te­ren we deze erfe­nis en begrij­pen we de uit­da­gin­gen die het heeft door­staan. Deze ver­bon­den­heid met de regio zit in onze genen: het is het fun­da­ment onder ons hele doen en laten.

We heb­ben ken­nis en kun­de van 100 jaar. Dit maakt ons betrouw­baar. Van­uit deze erva­ring zien we ook het belang van ‘poe­ke­len’, elkaar de rug was­sen, zoals de mijn­wer­kers dat deden: we heb­ben elkaar nodig om ver­der te komen. Zo doen we dat nog steeds, met ons onder­wijs: samen kun­nen we écht inno­ve­ren, daad bij ons woord voe­gen en zijn de moge­lijk­he­den oneindig.

We leren van en met elkaar. We leren van ons ver­le­den, ont­dek­ken de wereld van nu en bou­wen samen aan de toe­komst. Dit doen we met toe­gan­ke­lijk, uit­da­gend en maat­schap­pe­lijk rele­vant onder­wijs. Én met mede­wer­kers die blij­ven ont­wik­ke­len en geluk halen uit samen­wer­king, hun vak en het bege­lei­den van leer­lin­gen. Hier inves­te­ren we actief in. Daar­naast heb­ben we – net als voor alle basis­vaar­dig­he­den – extra aan­dacht voor taal­vaar­dig­heid. Taal zit immers in alle vor­men van com­mu­ni­ce­ren en is over­al om ons heen.

Samen voe­gen we een nieu­we bodem­laag aan Park­stad toe. Zeker met de uit­da­gin­gen van deze tijd is ver­bin­ding, soli­da­ri­teit, dienst­baar­heid en samen inno­ve­ren wat ons ver­der gaat bren­gen. Het is niet alleen de rode draad in ons bestaan; het geeft ook rich­ting aan onze toe­komst. Een toe­komst waar­in plek is voor ieder kind en waar­in ieder kind dezelf­de en bes­te kan­sen krijgt om geluk­kig te zijn. Zo zijn we van bete­ke­nis voor onze leer­lin­gen, ouders én voor onze regio. Niet alleen van­daag, maar ook voor de toe­komst van mor­gen en later.

Het Bernardinuscollege is een school van SVO|PL (Stich­ting Voort­ge­zet Onder­wijs Park­stad Lim­burg). SVO|PL bestaat uit negen scho­len en heeft een breed en divers onder­wijs­aan­bod, van prak­tijk­on­der­wijs tot twee­ta­lig vwo en gym­na­si­um, ver­deeld over Heer­len, Land­graaf en Kerkrade.