VECON BUSINESS SCHOOL

nov 2, 2021

Ber­nar­di­nus opnieuw gecer­ti­fi­ceerd VECON BUSINESS SCHOOL

Onze school heeft weder­om het cer­ti­fi­caat Busi­ness School ont­van­gen van VECON, de ver­e­ni­ging van vak­do­cen­ten eco­no­mie en bedrijfs­eco­no­mie. De acti­vi­tei­ten bin­nen de Ber­nar­di­nus Busi­ness School en de ini­ti­a­tie­ven bin­nen met name bedrijfs­eco­no­mie van onze leer­lin­gen op havo, athe­ne­um en gym­na­si­um heb­ben geleid tot het nieu­we cer­ti­fi­caat voor het hui­di­ge en komen­de school­jaar. Wij zijn trots op alle leer­lin­gen en mede­wer­kers die zich inzet­ten voor de Ber­nar­di­nus Busi­ness School bin­nen en bui­ten de lessen.