Voor ieder­een uit groep 8

mrt 9, 2021

Door de vei­lig­heids­maat­re­ge­len van de over­heid is het niet moge­lijk de geplan­de acti­vi­tei­ten (BE chal­len­ged work­shops op woens­dag­mid­dag en de BE one of us dag van een brug­klas­ser op de vrij­da­gen) op school te laten doorgaan.
Daar­om heb­ben we een ont­zet­tend leuk en afwis­se­lend pro­gram­ma bedacht waar­aan ieder­een uit groep 8 onli­ne mag meedoen.
Op 10 maart, van 14 tot 16 uur, kun je Bernardinuscollege alvast erva­ren tij­dens de onder­de­len Onder­zoe­ken & Ont­wer­pen, Samen spor­ten, Les moder­ne vreem­de talen, Les bewe­gen & gezond­heid en Ani­ma­tie maken.
We hopen op deze manier toch even gezel­lig samen te zijn. We heb­ben er zin in om je 10 maart te ‘zien’!
Tot dan!
PS aan­mel­den voor Ber­nar­di­nus kan tot en met 22 maart via: https://bit.ly/2NX3ExR