BE EXTRA

BE ven­tu­rous in de Ber­nar­di­nus Busi­ness School

Wil jij een eigen bedrijf begin­nen? Dan is de Ber­nar­di­nus Busi­ness School pre­cies wat je zoekt!

Als je de Ber­nar­di­nus Busi­ness School volgt op havo, athe­ne­um of gym­na­si­um richt je met klas­ge­no­ten een eigen bedrijf, Juni­or Com­pa­ny, op. Je leert samen­wer­ken, orga­ni­se­ren, net­wer­ken en pre­sen­te­ren en zet deze vaar­dig­he­den in om je bedrijf tot gro­te hoog­te te laten stij­gen. Je werkt samen met onder­ne­mers van bui­ten; onder­ne­mers die jou coa­chen en die ervoor zor­gen dat je leert van de dage­lijk­se prak­tijk en de hui­di­ge maat­schap­pij. Tevens werk je veel­vul­dig samen met het vervolgonderwijs.

Part­ners waar wij bij­voor­beeld mee samen­wer­ken zijn Zuyd Hoge­school, Uni­ver­si­teit Maas­tricht, Brightlands Smart Ser­vi­ces Cam­pus, IBC Con­sul­tants en het Star­ters­Cen­trum. Zo zijn leer­lin­gen al aan de slag gegaan als pro­ject­lei­der bij de Brightlands Smart Ser­vi­ces Cam­pus. Wil jij dat ook? Dan word je voor­af natuur­lijk met een work­shop “hoe word ik team­coach en leid ik een team tot suc­ces” voor­be­reid op de rol van pro­ject­lei­der. Uit­ein­de­lijk zou jij een team onder­bouw­leer­lin­gen tij­dens de pro­ject­dag kun­nen bege­lei­den. Hier­mee ver­sterk je niet alleen jouw onder­ne­men­de, maar ook jouw lei­ding­ge­ven­de vaardigheden.

Daar­naast krijg je als havo-deel­ne­mer aan de Ber­nar­di­nus Busi­ness School in leer­jaar 5 een drie­daag­se pro­fiel­werk­stuk­trai­ning op Zuyd Hoge­school. Als vwo-deel­ne­mer kun je deel­ne­men aan de modu­le Ele­men­tair Boek­hou­den waar­bij je de moge­lijk­heid hebt het bij­be­ho­ren­de diplo­ma te behalen.

Sluit je de BBS af in leer­jaar 5, dan ont­vang je ook een offi­ci­eel erkend cer­ti­fi­caat van de Vecon Busi­ness School.

Lijkt het jou inte­res­sant om een eigen bedrijf te begin­nen? Wil jij al één stap ver­der zijn dan je leef­tijds­ge­no­ten en wil jij je onder­schei­den? Of wil je juist leren om onder­ne­mend te wor­den en ini­ti­a­tief te nemen? Dan is de Ber­nar­di­nus Busi­ness School de plek voor jou!

Wil je meer weten?
Laat van je horen!

 

Rut­ger Del­noij
Coör­di­na­tor Ber­nar­di­nus Busi­ness School
rpp.delnoij@svopl.nl

Olym­pi­a­des

De leer­lin­gen van het Bernardinuscollege nemen deel aan regi­o­na­le en lan­de­lij­ke Olym­pi­a­de acti­vi­tei­ten en wor­den hier­bij bege­leid door de vak­do­cen­ten van de vak­ken bio­lo­gie, schei­kun­de, natuur­kun­de en wis­kun­de in de boven­bouw en bij de IJSO (Jeugd Olym­pi­a­de bio­lo­gie, natuur­kun­de en schei­kun­de) in de onderbouw.

Je ont­vangt een Olym­pi­a­de cer­ti­fi­caat van de school als je deel­neemt aan een Olym­pi­a­de. Het cer­ti­fi­caat kun je opne­men in je per­soon­lij­ke portfolio.

Onze boven­bouw leer­lin­gen nemen vaak deel aan de lan­de­lij­ke fina­les van Olympiades.

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Stijn Evers
Docent

Glo­bal explore

Onze leer­lin­gen nemen al van­af 2008 jaar­lijks deel aan de reis­ac­ti­vi­tei­ten van Stich­ting Glo­bal Explo­ra­ti­on. De stich­ting stelt zich tot doel om onze leer­lin­gen de wereld en in het bij­zon­der ont­wik­ke­lings­lan­den, te laten ont­dek­ken en op die manier een gedrags­ver­an­de­ring bij jon­ge­ren te rea­li­se­ren. Het mot­to van SGE is ‘Together One World’. De leer­lin­gen wor­den bege­leid door docen­ten en een team van experts van Glo­bal Exploration

Tij­dens een drie weken duren­de sta­ge maken onze leer­lin­gen ken­nis met ande­re cul­tu­ren en levens­wij­zen in lan­den in ont­wik­ke­ling. Zij leg­gen con­tac­ten met loka­le leef­tijd­ge­no­ten en wer­ken samen met hen aan de uit­voe­ring van uit­een­lo­pen­de goe­de doe­len. De leer­lin­gen pra­ten, spor­ten, zin­gen, dan­sen en dro­men over hun werelden.

Con­tact­per­soon
Erik Schnei­ders