BE Pre­pa­red

LOB BERNARDINUSCOLLEGE

Op het Bernardinuscollege heb­ben zowel de havo, het athe­ne­um als het gym­na­si­um een LOB-coör­di­na­tor. De LOB-coör­di­na­tor geeft vorm aan het LOB-tra­ject dat loopt van klas 1 tot en met 5 op de havo en van klas 1 tot en met 6 op het vwo. De LOB-coör­di­na­tor onder­steunt de stu­die­coa­ches en de men­to­ren met de bege­lei­ding van de leer­lin­gen bij de pro­fiel­keu­ze en de studiekeuze.

Het uit­gangs­punt van het LOB-tra­ject is de per­soons­ont­wik­ke­ling van de leer­ling. De leer­ling leert zijn of haar kwa­li­tei­ten ken­nen, zodat zowel de pro­fiel­keu­ze als de stu­die­keu­ze geba­seerd zijn op per­soon­lijk­heids­ken­mer­ken en niet op wat wen­se­lijk of gang­baar is. De kans op een juis­te en suc­ces­vol­le keu­ze is dan het grootst.

De LOB-coör­di­na­tor orga­ni­seert de voor­lich­tings­bij­een­kom­sten voor leer­lin­gen en/of ouders ten behoe­ve van de pro­fiel­keu­ze, de nieu­we vak­ken voor de boven­bouw en de stu­die­keu­ze. Hij werkt daar­voor nauw samen met Hoge­school Zuyd en met de uni­ver­si­teit van Maastricht.

Wilt u con­tact opne­men met de loop­baan­co­ör­di­na­tor, dan kunt u zich wen­den tot

Jos Gol­steijn, j.golsteijn@icloud.com