BE world­wi­se

Visie op bur­ger­schaps­vor­ming, inter­na­ti­o­na­li­se­ring en Euregionalisering

Wij vin­den het belang­rijk dat onze leer­lin­gen begrij­pen dat nor­men en waar­den samen­han­gen met de soci­a­le con­text en de tijd waar­in wij leven. Het onder­wijs op het Bernardinuscollege geeft de leer­lin­gen de intel­lec­tu­e­le baga­ge mee om een kri­tisch (wereld)burger te wor­den met een gro­te maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid. Soci­a­le vaar­dig­he­den zijn op gro­te en klei­ne schaal doe­len van ons onder­wijs; zo wordt samen­wer­ken in de klas en samen­wer­kend leren bin­nen de vak­over­stij­gen­de pro­jec­ten actief aan­ge­leerd en bege­leid. Door mid­del van dis­cus­sie en debat, maat­schap­pe­lij­ke pro­jec­ten en vak­over­stij­gen­de thema’s, in de ver­schil­len­de vak­ken of leer­ge­bie­den, laten wij zien hoe weten­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen invloed heb­ben op de maatschappij.

Ini­ti­a­tie­ven op het gebied van Inter­na­ti­o­na­li­se­ring en Eure­gi­o­na­li­se­ring vor­men een onder­deel van de bur­ger­schaps­vor­ming. Bij deze ini­ti­a­tie­ven zijn leer­lin­gen van de onder­bouw en boven­bouw van havo, athe­ne­um en gym­na­si­um betrok­ken. De vol­gen­de acti­vi­tei­ten wor­den op dit moment uitgevoerd:

 • Deel­na­me aan het Eras­mus­plus­pro­gram­ma; uit­wis­se­lin­gen met scho­len in Polen, Roe­me­nië, Tur­kije en Frankrijk
 • Buurtaalprogramma’s bin­nen de cur­ri­cu­la van de moder­ne vreem­de talen Engels, Frans en Duits;  Aachen Ral­ley, Liè­ge Ral­ley, Cam­brid­ge Advan­ced English
 • Inter­na­ti­o­na­le rei­zen:
  Duits­land: Dres­den- Leip­zig-Wei­mar
  Oos­ten­rijk: Wenen
  Enge­land: Lon­don-Cam­brid­ge-Oxford
  Frank­rijk: Parijs en Provence
 • Deel­na­me Model Euro­pean Par­li­a­ment (MEP) boven­bouw havo, athe­ne­um, gymnasium
 • Door­lo­pen­de leer­rou­tes Pri­mair onder­wijs-Voort­ge­zet onder­wijs; onder ande­re ‘Bon­jour­pro­ject’, Fran­se les in samen­wer­king met basis­scho­len en het Bernardinuscollege.
 • Eras­mus­pro­ject; Media Today, watch­dog of slum­dog?
  voor meer infor­ma­tie klik hier

Eure­gio­pro­fiel­school

Sinds janu­a­ri 2020 zijn wij offi­ci­eel Euregioprofielschool.

Eure­gio­pro­fiel­school is een ini­ti­a­tief van Regi­on Aachen-Zweck­ver­band waar scho­len uit Bel­gië, Duits­land en Neder­land aan deel­ne­men. In samen­wer­king met scho­len uit de Eure­gio en gemeen­ten ont­wik­ke­len wij acti­vi­tei­ten die de inter­na­ti­o­na­le acti­vi­tei­ten van de school onder­stre­pen en onze leer­lin­gen laat leren in een inter­na­ti­o­na­le omgeving.

Op actie­ve wij­ze per­soon­lijk con­tact zoe­ken met buur­lan­den en buur­ta­len en een grens­over­schrij­dend, inter­cul­tu­reel bewust­zijn ont­wik­ke­len in het onder­wijs zijn onze doel­stel­lin­gen bin­nen het samenwerkingsverband.

Leer­lin­gen van het Bernardinuscollege en de part­ners in Duits­land voe­ren in 2020 opdrach­ten uit voor bij­voor­beeld Stich­ting Euro­de (Kerk­ra­de-Her­zo­gen­rath) en orga­ni­se­ren uit­wis­se­lin­gen met bij­voor­beeld het Sta­dis­ches Gym­na­si­um Herzogenrath.

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Milou Samu­els
Coör­di­na­tor BE world­wi­se
me.samuels@svopl.nl

Cam­brid­ge English

We berei­den je voor op je toe­komst en wil­len bij­dra­gen aan je inter­na­ti­o­na­le ori­ën­ta­tie. Of je nu al weet hoe jouw toe­komst eruit gaat zien of niet, een goed begrip van de Engel­se taal komt zeker goed van pas in een wereld waar­in zelfs veel oplei­din­gen aan Neder­land­se uni­ver­si­tei­ten en HBO’s in het Engels wor­den gege­ven. Om je goed voor te berei­den op je toe­komst én je eind­exa­men, wer­ken we bij Engels met de taal­ni­veaus van het Euro­pees Refe­ren­tie­Ka­der (ERK), waar we net een stap­je ver­der wil­len gaan dan het niveau dat je voor een lan­de­lijk eind­exa­men Engels op havo of vwo moet halen. 

Het ERK maakt onder­scheid in zes ver­schil­len­de niveaus van taal­be­heer­sing, van begin­ner tot near-nati­ve. Het laag­ste niveau hier­bij is A1 en het hoog­ste niveau C2. Het lan­de­lij­ke havo eind­exa­men is een com­bi­na­tie van B1 en B2. Op vwo sluit je Engels af op B2/C1 niveau. Met onze Engels les­sen wil­len we je de moge­lijk­heid bie­den om, onge­acht je school­ty­pe, een C1 of zelfs C2 niveau te halen en op te gaan voor een zoge­naamd Cam­brid­ge Advan­ced (CAE, C1) of Pro­fi­ci­en­cy (CPE, C2) examen.

De uni­ver­si­teit van Cam­brid­ge biedt exa­mens aan waar­in je je lan­gu­a­ge skills kunt tonen en onze school is al jaren aan Cam­brid­ge ver­bon­den als oplei­dings­school voor taal­cer­ti­fi­ca­ten op ver­schil­len­de niveaus. Maak je een keu­ze om op te gaan voor een Cam­brid­ge exa­men, omdat je graag een extra cer­ti­fi­caat wil voor je ver­volg­op­lei­ding, of omdat je het gewoon leuk vindt, dan zul je naast je regu­lie­re eind­exa­men een extra exa­men afleggen.

In de onder­bouw wer­ken we met het vol­le­dig Engels­ta­li­ge les­boek ‘Think’, van de uit­ge­ve­rij van de beroem­de Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty in Enge­land, zodat we je goed onder­dom­pe­len in de Engel­se taal. Een goed begrip van de Engel­se taal komt zeker goed van pas in een wereld waar­in veel oplei­din­gen aan Neder­land­se uni­ver­si­tei­ten en HBO’s in het Engels wor­den gege­ven! We hopen zo uit­ein­de­lijk nog meer leer­lin­gen de school te laten ver­la­ten met een ‘Cam­brid­ge Cer­ti­fi­ca­te’ op zak.

 

Leer­jaar 3 en verder:

Per school­jaar 2020-2021 wil­len we, in lijn met de ambi­tie van de school, elke leer­ling, onge­acht het school­ty­pe, op een advan­ced niveau af leve­ren, met de moge­lijk­heid om door te stro­men naar het pro­fi­ci­en­cy niveau. Dit gaan we doen door in de regu­lie­re les­sen het Cam­brid­ge pro­gram­ma vol­le­dig te inte­gre­ren, zoals nu ook al in leer­jaar 1 gebeurt. Wie wil kan dan ver­vol­gens ook het Cam­brid­ge exa­men afleg­gen. Cam­brid­ge Cer­ti­fi­ca­ten, wat kun je ermee?

CAE- en CPE-cer­ti­fi­ca­ten zijn inter­na­ti­o­naal erken­de diploma’s voor de ken­nis van de Engel­se taal en kun­nen vrij­stel­ling garan­de­ren van een toe­la­tings­toets voor Engels op Engels­ta­li­ge en inter­na­ti­o­na­le oplei­din­gen. Let wel, elke uni­ver­si­teit bepaalt zelf welk inter­na­ti­o­naal erkend diplo­ma Engels zij ver­plicht stelt. Soms is een mini­mum Cam­brid­ge sco­re, een ander diplo­ma of een aan­vul­len­de taal­toets vereist.