BE Talen­ted

“Ieder mens heeft talent. Jij ook! De vraag is alleen wat je met je talent wil en gaat doen.” 

Talen­t­ont­wik­ke­ling en Begaafd­heids­Pro­fiel­School (BE BPS)

Ieder mens heeft talent. Jij ook! De vraag is alleen wat je met je talent wilt en gaat doen. Je bent nieuws­gie­rig om meer te leren, din­gen te onder­zoe­ken of meer te weten te komen over zaken die in de wereld spe­len of vroe­ger zijn gebeurd. Je merkt dat je soms anders denkt dan je klas­ge­no­ten. Op de basis­school hoor je wel eens dat men je slim vindt of intel­li­gent of als die leer­ling die zich te wei­nig inzet en zoveel beter zou kun­nen. Maar JIJ bent natuur­lijk MEER dan alleen maar intelligent…

​De Begaaf­heids­Pro­fiel­School op het Bernardinuscollege heeft oog voor jouw denk­ta­lent, maar ook voor de zaken die daar­bij horen. We wil­len graag dat je wordt uit­ge­daagd in je leren en ziet wat er in de wereld om je heen gebeurt. Ook wil­len we dat je ver­ant­woor­de­lijk­heid durft te nemen voor zaken die ertoe doen en cre­a­tief mag zijn om jouw idee­ën uit te wer­ken. Er zijn ver­schil­len­de pro­jec­ten waar­in je deze uit­da­ging kan laten zien en waar­aan je kunt mee­doen. Dat gebeurt in groeps­ver­band, met de stu­die­coach, in gesprek­ken met je ouders, maar voor­al natuur­lijk in gesprek met jou.

Er zijn ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van ver­die­pen, ver­rij­ken en ver­snel­len en er is maat­werk voor de leer­ling die dit nodig heeft. En vind je het fijn om af en toe even met iemand te pra­ten over din­gen die je las­tig vindt, dan heb­ben we een team van talent­be­ge­lei­ders én een groep ‘buddy’s’ uit de boven­bouw. Deze buddy’s kun­nen zich nog heel goed her­in­ne­ren hoe het was toen zij net op de mid­del­ba­re school begonnen!

Het Bernardinuscollege is lid van de Ver­e­ni­ging Begaafd­heids­pro­fiel­scho­len (BPS). In decem­ber 2022 heb­ben wij het pre­di­kaat Begaafd­heids­Pro­fiel­School gekre­gen. Wij zijn de eni­ge in de regio Park­stad. Wij wer­ken nauw samen met het Samen­wer­kings­ver­band Pas­send Onder­wijs Voort­ge­zet Onder­wijs Zuid-Lim­burg en maken deel uit van regi­o­na­le en lan­de­lij­ke net­wer­ken. Naast het feit dat wij goe­de ken­nis en know­how bin­nen het exper­tis­e­team heb­ben, heb­ben wij de afge­lo­pen jaren flink geïn­ves­teerd in scho­ling en bege­lei­ding op maat voor mede­wer­kers. Wij vin­den de samen­wer­king met ouders en leer­lin­gen zeer belang­rijk en nemen wij hen mee in deze scho­ling en bege­lei­ding. Er zijn gedu­ren­de het jaar een aan­tal acti­vi­tei­ten voor ouder en leer­ling waar ken­nis wordt gedeeld maar voor­al ook ont­moe­ting plaats­vindt. In de ont­wik­ke­ling van de leer­ling (ME-power) is de ont­wik­ke­ling van de omge­ving (WE-power) van groot belang. Maat­werk voor de begaaf­de leer­ling is daar­bij het uitgangspunt.

We zijn vol­op bezig om talen­t­ont­wik­ke­ling voor jou vorm te geven!

BPS team

Bin­nen de school is een exper­ti­se groep BPS actief; het BPS team. Zij weten veel over kin­de­ren met een sterk ont­wik­ke­lings­po­ten­ti­eel en den­ken goed na over hoe ze jou het bes­te kun­nen hel­pen. In deze groep zit een onder­wijs­di­rec­teur, de talentcoördinator, de talent­coa­ches en de ondersteuningscoördinator. Ook heb­ben we twee docen­ten die zich bezig­hou­den met ver­rij­kings­pro­jec­ten (de ver­rij­kings­coach). Wij wer­ken nauw samen met het onder­steu­nings­team. Daar­naast wor­den steeds meer men­sen die bij ons wer­ken geschoold om steeds beter om te gaan met leer­lin­gen met een sterk ont­wik­ke­lings­po­ten­ti­eel. De talentcoördinator coör­di­neert de pro­jec­ten die je ver­rij­ken en uit­da­gen, geeft vorm aan het maat­werk­on­der­wijs en de zorg­struc­tuur voor begaaf­de leer­lin­gen en regelt de soci­aal-emo­ti­o­ne­le bege­lei­ding voor deze leerlingen.

Wil je meer weten?
Laat van je horen!

 

Talent­co­ör­di­na­tor
Ingrid Otten­heijm
iemj.ottenheijm@svopl.nl