Begaafd­heids­pro­fiel

Ieder mens heeft talent. Jij ook! De vraag is alleen wat je met je talent wilt en gaat doen. Je bent nieuws­gie­rig om meer te leren, din­gen te onder­zoe­ken of meer te weten te komen over zaken die in de wereld spe­len of vroe­ger zijn gebeurd. Je merkt dat je soms anders denkt dan je klas­ge­no­ten. Op de basis­school hoor je wel eens dat men je slim vindt of intel­li­gent. Maar JIJ bent natuur­lijk MEER dan alleen maar intelligent….

Het Bernardinuscollege heeft een expert­rol en is aspi­rant begaafd­heids­pro­fiel­school (BPS) in de regio en werkt nauw samen met het Samen­wer­kings­ver­band Voort­ge­zet Onder­wijs Park­stad. We zijn vol­op bezig om deze talen­t­ont­wik­ke­ling voor jou vorm te geven. Dit bete­kent dat wij het belang­rijk vin­den om jou goed te leren kennen.

Het Bernardinuscollege is lid van de Ver­en­ging begaafd­heid­pro­fiel­scho­len (BPS). Dit bete­kent dat het Bernardinuscollege ervoor zorgt dat jij als (hoog- of meer) begaaf­de leer­ling onder­wijs krijgt dat bij je past en de onder­steu­ning krijgt die jij nodig hebt.

Op het Bernardinuscollege wil­len wij graag dat je uit­ge­daagd wordt in je leren en je oog hebt voor wat er in de wereld gebeurt en om je heen.  Dat je ver­ant­woor­de­lijk­heid durft te nemen voor zaken die ertoe doen en cre­a­tief mag zijn om jouw idee­ën uit te werken.

Er zijn ver­schil­len­de pro­jec­ten waar­in je deze uit­da­ging kan laten zien en waar­aan je kunt mee­doen. Dat gebeurt in groeps­ver­band, met de stu­die­coach, in samen­spraak met je ouders en uiter­aard in gesprek met jou. Er zijn ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van ver­die­ping en ver­rij­king en ver­snel­len en er is maat­werk voor de leer­ling die dit nodig heeft.

 

Exper­tis­e­team

Bin­nen de school is een exper­ti­se groep BPS actief. Hier­in zit een onder­wijs­di­rec­teur, de talent­co­ör­di­na­tor, de talent­be­ge­lei­ders en de zorg­co­ör­di­na­tor. Deze groep wordt uit­ge­breid met docen­ten die geschoold zijn om steeds beter om te gaan met begaaf­de leerlingen.

De talent­co­ör­di­na­tor coör­di­neert de pro­jec­ten die je ver­rij­ken en uit­da­gen, geeft vorm aan het maat­werk­on­der­wijs en de zorg­struc­tuur voor begaaf­de leer­lin­gen en regelt de soci­aal-emo­ti­o­ne­le bege­lei­ding voor deze leerlingen.

Wil je meer weten?
Laat van je horen!

 

Talent­co­ör­di­na­tor

Ingrid Otten­heijm

iemj.ottenheijm@bernardinuscollege.nl