Spring­maar

In janu­a­ri 2023 zijn wij Spring­Maar gestart, een onder­wijs­con­cept voor hoog­be­gaaf­de leer­lin­gen die echt vast drei­gen te lopen in het PO maar nog niet klaar zijn om aan het VO te star­ten. Spring­Maar is een samen­wer­king tus­sen stich­ting SVO|PL en INNOVO en er nemen leer­lin­gen van ver­schil­len­de basis­scho­len uit ver­schil­len­de regio’s deel. Een dag­deel per week komen een klei­ne groep leer­lin­gen naar het Bernardinuscollege en is er aan­dacht voor hun denk­ta­lent, hun per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en men­ta­le weer­baar­heid. We hopen dat ze ste­vi­ger in hun schoe­nen komen te staan om daar­na in het VO op het gewens­te niveau te kun­nen begin­nen. De selec­tie en aan­meld­pro­ce­du­re vindt plaats in over­leg met de basis­school, de ouder en leer­ling en het Spring­Maar­team bestaan­de uit HB-spe­ci­a­lis­ten uit PO en VO. Spring­Maar krijgt in school­jaar 2023-2024 een door­start en we stre­ven naar een ver­de­re door­ont­wik­ke­ling naar meer­de­re dagdelen.