Spring­Wijs

Samen­wer­king tus­sen PO en VO: Pro­ject Spring­Wijs onderwijs 

Sinds 2019 wer­ken wij samen met basis­school Win­de­kind in het kader van het pro­ject Spring­Wijs onder­wijs. We stre­ven ernaar om een door­lo­pen­de leer­lijn te cre­ë­ren van pri­mair naar voort­ge­zet onder­wijs, zodat de aan­slui­ting ook voor meer- en hoog­be­gaaf­de leer­lin­gen soe­pel is en uit­da­ging in het voor­uit­zicht ligt. Er wor­den steeds meer basis­scho­len betrok­ken bij dit pro­ject. Leer­lin­gen van groep 7 en 8 zijn een aan­tal keer een uit­da­gen­de les­sen­cy­clus  komen vol­gen op het Bernardinuscollege. Ook is er bin­nen het Spring­Wijs onder­wijs een port­fo­lio ont­wik­keld waar­bij de leer­ling samen met de leer­kracht grip krijgt op zijn eigen kun­nen en zijn per­soon­lijk­heid. De leer­ling krijgt steeds meer zicht op de vraag: wel­ke vaar­dig­he­den heb je nodig in het VO om suc­ces­vol te zijn?

Voor meer infor­ma­tie over dit port­fo­lio: www.springwijzer.nl

Pre­di­caat Begaafd­heids­Pro­fiel­school met ingang van 12 decem­ber 2022 defi­ni­tief !
Lees meer