Samen aan de slag

Welk school­ty­pe ook het best bij jou past, je kunt van­af de start kie­zen voor het Techna­si­um. Dat is een werk­vorm waar­in je samen met ande­ren aan levens­ech­te opdrach­ten werkt van bedrij­ven, waar­door je je ken­nis op een prak­ti­sche manier kunt inzet­ten. Boven­dien leer je zo goed hoe je samen­werkt: door met elkaar te over­leg­gen, je mening te vor­men en samen te orga­ni­se­ren, oplos­sin­gen te vin­den en deze te pre­sen­te­ren. Han­dig voor je late­re stu­die of werk!

Onder­zoek & Ontwerpen

Het vak Onder­zoek & Ont­wer­pen (O&O) staat cen­traal in het Techna­si­um. Een bij­zon­der en breed vak, waar­bij je niet alleen focust op the­o­rie maar ook jezelf als per­soon ont­wik­kelt. Je helpt een bedrijf of gemeen­te om iets nieuws te beden­ken en te maken, zoals een esca­pe room, een nieuw ver­voers­mid­del of een ont­werp voor een toe­komst­be­sten­dig huis. Stoer toch? Naast ont­wer­pen wordt ook onder­zoek uit­ge­voerd. Zo advi­seer je bij­voor­beeld de gemeen­te op wel­ke manier omge­gaan kan wor­den met kli­maat­ver­an­de­rin­gen of onder­zoek je wat er alle­maal bij komt kij­ken als men­sen op een ande­re pla­neet zou­den gaan wonen.

Cre­a­tief en ondernemend

Het leu­ke is, dat je op deze manier ken­nis­maakt met uit­een­lo­pen­de beroe­pen, onder­wer­pen en vraag­stuk­ken die alle­maal iets te maken heb­ben met natuur­we­ten­schap­pen. Daar­door krijg je een beter beeld van wat voor een pro­fiel en stu­die goed pas­sen bij wat je kunt en waar je blij van wordt.

We dagen je uit om cre­a­tief en onder­ne­mend te zijn als je een vraag van een bedrijf krijgt. Je gaat daar­na samen kri­tisch en nauw­keu­rig aan de slag, plant wat nodig is en pre­sen­teert je eind­re­sul­taat aan de opdracht­ge­ver. Je docent in het Techna­si­um coacht je door geen ant­woor­den te geven maar je de juis­te vra­gen te stel­len waar­mee je ver­der kunt. Span­nend en leerzaam.

Na afslui­ting van de onder­bouw kun je O&O ook kie­zen als exa­men­vak, als je een natuur­pro­fiel kiest.

 

Ervaar het Technasium

Wij vin­den het belang­rijk om jou en ande­re leer­lin­gen te ken­nen. Wij gun­nen jou het onder­wijs dat het best past bij wie je bent en wat je kunt. Daar hel­pen we je graag bij.

Nieuws­gie­rig naar het Techna­si­um? Op onze web­si­te en op www.technasium.nl staat heel veel wat je graag wilt weten, zoals boei­en­de film­pjes die jou een goed beeld geven van hoe je leert in het Technasium.

Wil je meer weten? Laat van je horen!

 

Techna­tor Technasium

Karen Rut­ten

kea.rutten@svopl.nl

Tes­sa Lodewijks

t.lodewijks@svopl.nl